ศึกษาต่อที่อินเดีย (พระสงฆ์)

ขั้นตอนการเรียนต่อท่ีอินเดียสำหรับพระภิกษุสามเณร

1. ขั้นตอนการทำ Passport พาสปอร์ต (หนังสือเดินทาง) สำหรับพระภิกษุสามเณรประเภทเพื่อการศึกษา

ด้วยคณะกรรมการศนูย์ควบคมุการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)ได้มีการประชุม คณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนญุาตเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับ พระภิกษุสามเณร ทุกวัน ที่ 1 และ 15 ของเดือน เวลา 16.00 น. นอกจากติดภารกิจสาคัญ ที่ต้องเลื่อนวัน ประชุม ออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชีแจ้งทำความเข้าใจต่อ ท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่อ อายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนญุาติเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ 7 วัน) เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ทได้รับอนุมัติให้เดินทาง ทั้งหมดส่งสานักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ก่อนที่ท่านจะดำเนินการขอรูปเล่มหนังสือเดินทางนั้นท่านต้องทราบก่อนว่าเรื่องของท่านได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการศ.ต.ภ.หรือไม่ โดยให้ท่านไปดูรายชื่อได้ที่

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
(www.onab.go.th)

สำหรับท่านที่ไม่มีชื่อปรากฏแสดงว่าไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หมายถึง เอกสารไม่ สมบรูณ์อย่างใดอย่างหนึ่งให้ท่านติดตอ่สอบถามได้ที่

สำนักงาน ศ.ต.ภ. วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนครกรุงเทพมหานคร

อนึ่ง เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่า เรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึก เก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด พระภิกษุที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยจดหมายเลขอันดับที่ ของผู้ได้รับอนุมัติและไปติดต่อ กองหนังสือเดินทางฝ่ายอานวยการกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสาขา พระปิ่นเกล้า สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยไม่ต้องขอถ่ายสำเนาที่ส่วนศาสนวิเทศอีกต่อไป อนึ่ง รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

ส่วนศาสนวิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
สำนักงาน พระพุทธศาสนาแห่งชาติ

โทร 02-441-4548

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเพื่อขออนุญุาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรได้เป็นไปอย่างถูกต้องรวดเร็วและมีประสิทธิภาพจึง ขอแนะนำขั้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างง่ายๆ ดังต่อไปนี้

เอกสารที่ต้องเตรียม
– แบบขออนญุาตเดินทางไปต่างประเทศ
– สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
– สำเนาหนังสือสุทธิสาหรับพระภิกษุสามเณร 
– สำเนาใบตราตั้ง (ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)
– รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว (ติด ในแบบขออนญุาต 1 ใบ และ แนบเสริมไปอีก 1 ใบ)
– เอกสารประกอบการพิจารณา สาเนาใบ eligibility หรือ Professional admission letter พร้อมกับแปลเป็นภาษาไทยและลงรายมือ รับรองการแปลด้วย

ขั้นตอนการดาเนินการ 
1. กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนญุาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (มีจำหน่ายที่ โรงพิมพ์สานักงานพระพทุธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯกรุงเทพมหานคร)โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลาดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค แบบฟอร์มที่กรอก เมื่อกรอกมาถึงช่องไปไหน เพื่ออะไร กี่วัน ให้กรอกดังนี้: มีความประสงค์จะเดินทางไปประเทศอินเดีย เพื่อการศึกษาระดับ….ตรี/โท/เอก จำนวน….ตามระดบัชนั้ที่ทางมหาวิทยาลยั กาหนดมากบัใบeligibilityหรือProfessionaladmissionletterระบมุา….ออกเดินวนัที่…(ให้กาหนดเอาวา่ คาดวา่เอกสารเราจะเสร็จและพร้อมเดนิวนัไหน..). 
2. ยื่นแบบคาขออนญุ าตฯ ที่เลขานกุ ารคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สานกั งานตงั ้ อยู่ ณ วดั สงั เวชวิศยาราม บางลาพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชมุ คณะกรรมการฯ ในวนั ที่ 1 และวนั ที่ 15 ของทกุ เดือน
3.คณะกรรมการศ.ต.ภ.พิจารณาแล้วสง่สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติดาเนินการ
4.สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติมีหนงัสือแจ้งกระทรวงการตา่งประเทศเพื่อออกหนงัสือเดนิทาง
5.เมื่อได้หนงั สือเดนิ ทางจากกระทรวงการตา่ งประเทศแล้ว ติดตอ่ สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ ขอรับหนงัสือนาวีซา่แจ้งสถานเอกอคัรราชทตูตา่งประเทศประจาประเทศไทยเพื่อขอรับการตรวจลงตรา

สถานที่ประกาศผล 
1.สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติสว่นศาสนวิเทศ
2.http://www.sortorpor.org

ปัญหาที่พบบอ่ ย
– ชื่อวดัที่แบบขออนญุาตฯกบัหนงัสือสทุธิไมต่รงกนั
-หนงัสือสทุธิไมม่ีสงักดัวดั
-หนงัสือสทุธิย้ายสงักดัแล้วแตย่งัไมร่ับเข้าสงักดัวดั
-นามสกลุที่แบบขออนญุาตฯกบัที่สาเนาหนงัสือสทุธิหรือที่สาเนาทะเบียนบ้านไมต่รงกนั
-ไมม่ ีเอกสารประกอบการพิจารณาฯสาเนาeligibilityหรือProfessionaladmissionletterพร้อมกบั แปลเป็ นภาษาไทยและลงรายมือ รับรองการแปล
-ไมม่ ีรูปถ่ายแนบมาอีก1รูป หมายเหตุ
-ผ้สูง่เรื่องขออนญุาตเดินทางขณะที่คณะกรรมการศ.ต.ภ.กาลงัประชมุพิจารณาที่ประชมุจะไมน่ามา พิจารณา แตจ่ ะนาเสนอที่ประชมุ พิจารณาในครัง้ ตอ่ ไป
– เรื่องขออนญุ าตเดนิ ทางที่ยื่นเสนอ ตอ่ คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สานกั งาน ศ.ต.ภ. ประทบั รับเรื่องแล้ว ไม่ วา่ เรื่องนนั้ จะได้รับอนมุ ตั หิ รือไมอ่ นมุ ตั ิก็ตาม จะขอเอกสารคืนไมไ่ ด้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบตั ทิ ี่จะต้องบนั ทึก เก็บไว้เป็นหลกัฐานทงั้หมด
-ผ้ทูี่จะยื่นหนงัสือขออนญุาตเดินทางไปตา่งประเทศตงั้แตว่นัที่ 16 เมษายน 2549เป็นต้นไปให้ใช้แบบ ขออนญุาตเดนิทางไปตา่งประเทศ(แบบใหม)่โดยไปจดัซือ้ได้ที่โรงพิมพ์สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ ปากซอยบ้านบาตร ถนนบารุงเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมตมิ หาเถรสมาคม ครัง้ ที่ 7/2549 ที่163/2549 ข้อ 2.1 และ 2.2 และตามที่มหาเถรสมาคม ลงมตใิ ห้ความเห็นชอบในข้อ 1 และข้อ 2

ขั้นตอนการขออนุญาติเดินทางไปต่างประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร

การทาเอกสารเพื่อขออนญุ าตเดนิ ทางไปตา่ งประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร มีขนั ้ ตอนและ วธิีดาเนินการตามที่ได้กาหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคมกาหนดวิธีปฏิบตั ใินการไปตา่งประเทศสาหรับ พระภิกษุสามเณร พ.ศ. 2537ออกตามความในมาตรา 15 ตรี แหง่ พระราชบญั ญตั ิคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไข เพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัติคณะสงฆ์(ฉบบัที่2)พ.ศ.2535มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้โดยสรุปดงัตอ่ไปนี้ (ขอให้อา่ นระเบียบให้เข้าใจก่อนดาเนินการ)ในที่นี้จะกลา่ วถึงเฉพาะประเภทข.เท่านนั้ ดงั นี้

1. ตดิ ตอ่ ขอซือ้ “แบบหนงั สือขออนญุ าตเดนิ ทางไปตา่ งประเทศ พร้ อมหนงั สือค่มู ือการเดนิ ทางไป ตา่งประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร”ได้ที่โรงพิมพ์สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติโทร.0-2223-3351, 0-2223-5548แล้วอา่นคมู่ือการเดนิทางไปตา่งประเทศฯให้เข้าใจก่อนเริ่มลงมือดาเนินการ

2.กรอกข้อความลงในแบบฟอร์มให้ถกู ต้อง ตามความเป็นจริง (เฉพาะชอ่ ง วิทยฐานะ ให้หมายถึง ป.ธ., น.ธ.และจะลงวฒุ ิอื่นด้วยก็ได้)แบบฟอร์มที่กรอกเมื่อกรอกมาถึงช่องไปไหนเพื่ออะไรกี่วนั ให้กรอกดงั นี้:มี ความประสงค์จะเดนิทางไปประเทศ.อินเดีย.เพื่อการศกึษาระดบั….ตรี/โท/เอกจานวน….ตามระดบัชนั้ เรียนทางมหาวิทยาลยักาหนดมากบัใบeligibilityหรือProfessionaladmissionletterระบมุา….ออกเดนิ วนัที่…ให้กาหนดเอาวา่คาดวา่เอกสารเราจะเสร็จและพร้อมเดนิวนัไหน…ตดิรูปถ่ายซงึ่ถ่ายไว้ไมเ่กิน6เดือน ขนาด 2X 2.5 นวิ ้ (และให้แนบภาพชดุ เดียวกนั ไปด้วยอีก 1 ภาพ) เสร็จแล้วผ้จู ะขออนญุ าตเดินทางฯ ลง ลายมือชื่อในชอ่ งที่กาหนดไว้ใต้รูปภาพ

3. ถ่ายเอกสารในข้อ2(แบบฟอร์มที่กรอกเสร็จแล้ว)จานวน2สาเนา(รวมเป็น3กบั ต้นฉบบั )

4.เตรียมเอกสารแนบเพื่อประกอบการพิจารณา(โปรดลงนามรับรองสาเนาถกูต้องทกุฉบบั)ดงันี้Z
4.1สาเนาหนงัสือสทุธิถ่ายจานวน3ชดุ(วิธีถ่ายเอกสารหนงัสือสทุธิและหากเป็นพระมีสมณศกัด์ิ ต้องถ่ายหน้า 18-19 ด้วย)
4.2 สาเนาทะเบียนบ้าน ถ่ายจานวน 3 ชดุ
4.3 เอกสารประกอบการพิจารณา สาเนา eligibility หรือ Professional admission letter พร้อมกบั แปลเป็นภาษาไทยและลงรายมือ รับรองการแปลด้วย 3 ชดุ หากเอกสารหรือหลกัฐานใดเป็นภาษาตา่งประเทศให้แปลเป็นภาษาไทยโดยผ้แูปลและผ้ไูปนนั้ลง นามรับรองคาแปลด้วย 4.4 หากผ้ปู ระสงค์จะขออนญุ าตฯ เป็นพระภิกษุที่มีพรรษายงั ไมพ่ ้น 5 และสามเณร (ตามระเบียบข้อ 8) จะต้องมีพระภิกษุที่มีคณุ สมบตั ิตามระเบียบฯ ข้อ 7 ซงึ่ จะเดนิ ทางไปด้วยกนั ทาหนงั สือรับรองวา่ จะเป็นผ้กู ากบั ดแูลในระหว่างที่ไปตา่งประเทศแบบฟอร์มตวัอยา่งหนงัสือรับรองวา่จะเป็นผ้ดูแูลความประพฤตพิระภิกษุ- สามเณรในระหวา่งไปตา่งประเทศ

5.จดัเรียงแบบขออนญุาตสาเนาหนงัสือสทุธิสาเนาทะเบียนบ้านและเอกสารประกอบแล้วเย็บชดุให้ เรียบร้อย (รวม 3 ชดุ ) เสร็จแล้วนาเสนอเจ้าอาวาส เพื่อพิจารณา หากทา่ นเห็นวา่ ข้อมลู ถกู ต้อง และเอกสารทุกอย่างครบและถกูต้องก็จะลงเลขที่หนงัสืออก(ด้านบนของหนงัสือขออนญุาตฯ)แล้วลงนามในชอ่งที่ กาหนดแล้วเก็บสาเนาเอกสารไว้1ชดุ เพื่อเป็นหลกั ฐาน(ขนั้ ตอนตอ่ จากนี้โปรดปฏิบตั ติ ามระเบียบฯข้อ13 โดยในที่นี้จะขออธิบายตามขนั้ตอนสาหรับพระภิกษุสามเณรทวั่ไป)

6.นาเอกสารอีก2ชดุ ที่เหลือเสนอตอ่เจ้าคณะตาบลเพื่อพิจารณาลงความเห็นและลงนามในชอ่งที่ กาหนดไว้ทงั้ 2 ชดุ

7. นาเอกสารอีก 2 ชดุ ที่เหลือ ที่เจ้าคณะตาบลลงนามแล้ว เสนอตอ่ เจ้าคณะอาเภอ เพื่อพิจารณาลง ความเห็นและลงนามในชอ่ งที่กาหนดไว้ทงั้ 2ชดุ 

8. นาเอกสารอีก 2 ชดุ ที่เหลือ ที่เจ้าคณะอาเภอลงนามแล้ว เสนอตอ่ เจ้าคณะจงั หวดั เพื่อพิจารณาลง ความเห็นและลงนามในชอ่ งที่กาหนดไว้ทงั้ 2ชดุ

9. นาเอกสารอีก 2 ชดุ ที่เหลือ ที่เจ้าคณะจงั หวดั ลงนามแล้ว เสนอตอ่ เจ้าคณะภาค เพื่อพิจารณา หากเอกสารทกุ รายการถกู ต้อง ครบถ้วนแล้ว ท่านจะลงความเห็นและลงนามทงั้ 2 ชดุ แล้วเก็บสาเนาเอกสาร ไว้1ชดุ เพื่อเป็นหลกัฐาน

10.นาเอกสารอีก1ชดุ ที่เหลือที่เจ้าคณะภาคพิจารณาลงนามแล้วเสนอตอ่เลขานกุารคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.ที่สานกังานศนูย์ควบคมุการไปตา่งประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณรตงั้อย่บูริเวณภายในวดัสงัเวช วิศยาราม ถนนสามเสน 1 แขวงวดั สามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ทางเข้าวดั อยดู่ ้าน ถนนพระอาทิตย์ข้างป้อมพระสเุมรุ(สวนสนัตชิยัปราการ) หากสง่ทางไปรษณีย์ให้จ่าหน้าซองถึง

เลขานกุารคณะกรรมการ ศ.ต.ภ.
วดั สงั เวชวิศยาราม แขวงวดั สามพระยา
เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ 10200

ให้ทนั วนั ประชมุ ของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. ซงึ่ จะประชมุ พิจารณาทกุ วนั ที่ 1และ 15 ของเดือน เวลา 16.00 น. นอกจากติดภารกิจสาคญั ที่ต้องเลื่อนวนั ประชมุ ออกไป หรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จงึ ชีแ้ จงทาความเข้าใจตอ่ ทา่ นที่มีความประสงค์จะเดนิ ทางไปตา่ งประเทศ และตอ่ อายหุ นงั สือเดนิ ทาง ควรยื่น เรื่องขออนญุาตเดนิทางไว้ลว่งหน้า(ประมาณ7วนั)

เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานกุ ารฯ ก็จะคดั รายชื่อเฉพาะผ้ทู ี่ได้รับอนมุ ตั ใิ ห้เดนิ ทาง ทงั้หมดสง่สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาตใิห้ดาเนินการสง่กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ

ก่อนที่ท่านจะดาเนินการขอรูปเลม่หนงัสือเดินทางนนั้ทา่นต้องทราบก่อนว่าเรื่องของทา่นได้รับอนมุตัิ จากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หรือไม่ โดยให้ท่านไปดรู ายชื่อได้ที่สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ ณ พทุ ธมณฑล ตาบลศาลายา อาเภอพทุ ธมณฑล จงั หวดั นครปฐม (www.onab.go.th)

การขอเอกสารคืน

อนงึ่ เรื่องขออนญุ าตเดนิ ทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สานกั งาน ศ.ต.ภ. ประทบั รับเรื่องแล้ว ไมว่ า่ เรื่องนนั้ จะได้รับอนมุ ตั ิหรือไมอ่ นมุ ตั กิ ็ตาม จะขอเอกสารคืนไมไ่ ด้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบตั ทิ ี่จะต้องบนั ทึก เก็บไว้เป็นหลกัฐานทงั้หมด หมายเหตุ ผ้สู ง่ เร่ืองขออนญุ าตเดินทาง ขณะท่ีคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. กาลงั ประชมุ พิจารณา ที่ประชมุ จะไม่ นามาพิจารณาแตจ่ะนาเสนอที่ประชมุพิจารณาในครัง้ตอ่ไป

11. เมื่อได้รับอนญุ าตแล้ว ให้ผ้ขู ออนญุ าต ติดตอ่ ขอหนงั สือเดนิ ทาง (Passport) ได้ที่สานกั งานหนงั สือ เดนิ ทางได้ทกุ แหง่ ทวั่ ประเทศในขนั้ ตอนนี้จะต้องเสียคา่ ธรรมเนียมขอทาหนงั สือเดนิ ทางเป็นเงิน1,000บาท +คา่จดัสง่เอกสารอีก35บาทรวม1,035บาท(ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศหรือระเบียบของ ทางราชการโปรดรวจสอบอีกครัง้หนง่ึ)หากไปยื่นขอที่กระทรวงการตา่งประเทศใช้เวลาประมาณ2วนั ก็จะ ได้รับหนงั สือเดนิ ทาง, หากยื่นขอที่สานกั งานหนงั สือเดนิ ทางแหง่ ตา่ ง ๆ ทวั่ ประเทศ จะใช้เวลาประมาณ 2 สปัดาห์ก็จะได้รับหนงัสือเดินทาง(Passport)ซงึ่ทางเจ้าหน้าที่จะจดัสง่ให้ทางไปรษณีย์

เอกสาร/หลกัฐานที่จะต้องใช้ในการขอมีหนงัสือเดนิทาง(Passport).-

-แบบคาร้องที่กรอกเสร็จแล้ว (สามารถรับได้ฟรี.. ที่สถานที่ให้บริการหนงั สือเดนิ ทาง)
-หนงัสือสทุธิฉบบัจริง
-สาเนาหนงัสือสทุธิจานวน1ชดุ(ลงนามรับรองสาเนาถกูต้อง)
-สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ชดุ (ลงนามรับรองสาเนาถกู ต้อง)
-สาเนาบตัรประจาตวัประชาชน(ถ้ามี)จานวน1ชดุ(ลงนามรับรองสาเนาถกูต้อง)
-เอกสารประกอบอื่นๆเชน่สาเนาสญัญาบตัร,เอกสารการเปลี่ยนชื่อ
-นามสกลุจานวน1ชดุ(ลงนาม รับรองสาเนาถกู ต้อง)
-สาเนา eligibility หรือ Professional admission letter พร้อมกบั แปลเป็นภาษาไทยและลงรายมือ รับรองการแปลด้วย

หมายเหตุ. หากรูป/ท่านใดท่ีมีหนงัสือเดนิท่ียืนขอเดนิทางไปทอ่งเท่ียวหรืออย่างอ่ืนหากยงัเหลือเวลา วนัหมดอายหุนงัสือเดินทางเกินหรือมากกว่าระยะเวลาของระดบัชนั้เรียนที่ทางมหาวิทยาลยักาหนดก็สามารถ นาไปขอทาตรวจตรา กบั ทางสถานทตู อินเดียได้เลย แตห่ ากเวลาวนั หมดอายหุ นงั สือเดนิ ทางมีน้อยกวา่ ขอ แนะนาให้ทาหนงัสือเดนิทางใหมจ่กัไมย่งุ่ยากในการดาเนินการตอ่อายตุรวจตรา(วีซา่)ในประเทศอินเดียเพราะ สถานทตูอินเดียจะออกตรวจตรา(วีซ่า)ให้ตามอายหุนงัสือเดนิทาง สถานที่ให้บริการหนงัสือเดนิทาง 11.1 กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งวัฒนะ - ที่อยู่ 123 ถนนแจ้งวฒั นะ เขตหลกั สี่ กรุงเทพฯ 10210 -โทรศพั ท์0-2981-7171-99โทรสาร0-2981-7256 11.2 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว บางนา -ที่อยู่ศนู ย์การค้าเซ็นทรัลซิตบี้ างนาอาคาร“บางนาฮอลล์”(ด้านข้างศนู ย์การค้า)ชนั้ B1 -โทรศพั ท์0-2383-8401-3โทรสาร0-2383-8398 11.3 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ป่ิ นเกล้า – ที่อยู่ อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์(ชนั้ ใต้ดนิ ) แขวงบางบาหรุ เขตบางพลดั กทม. 10700 -โทรศพั ท์0-2446-8111-2โทรสาร0-2446-8118-9 11.4 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดขอนแก่น – ที่อยู่ ศนู ย์ราชการจงั หวดั ขอนแก่น ถนนศนู ย์ราชการ อาเภอเมือง จงั หวดั ขอนแก่น 40000 -โทรศพั ท์0-4324-2707,0-4324-3462,0-4324-2655โทรสาร0-4324-3441 11.5 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดเชียงใหม่ – ที่อยู่ ศนู ย์ราชการจงั หวดั เชียงใหม่ ถนนโชตนา ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง จงั หวดั เชียงใหม่ 50000 -โทรศพั ท์0-5389-1535-6โทรสาร0-5389-1534 11.6 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดสงขลา – ที่อยู่ ศนู ย์ราชการจงั หวดั สงขลา อาเภอเมือง จ.สงขลา 90000 -โทรศพั ท์074-326508-10โทรสาร074-326511
11.7 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดอุบลราชธานี – ที่อยู่ อาคารสานกั งานองค์การบริหารส่วนจงั หวดั อาเภอเมือง จงั หวดั อบุ ลราชธานี 34000 -โทรศพั ท์045-242313-4โทรสาร045-242301 – E-mail : passport_ub@hotmail.com 11.8 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี – ที่อยู่ ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อาเภอเมือง จงั หวดั สรุ าษฎร์ธานี 84000 -โทรศพั ท์077-274940,077-274942-3โทรสาร077-274941 11.9 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดนครราชสีมา – ที่อยู่ ศาลากลางจงั หวดั นครราชสีมา ถนนมหาดไทย อาเภอเมือง จงั หวดั นครราชสีมา 30000 – โทร 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133 11.10 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดอุดรธานี – ที่อยู่ ศนู ย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจงั หวดั อดุ รธานี(ตรงข้ามกบั ศาลหลกั เมือง) ถนนอธิบดี อาเภอ เมือง จงั หวดั อดุ รธานี 41000 – โทร 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810 11.11 สานักงานหนังสือเดินทางชัวคราว จังหวัดพษิ ณุโลก - ที่อยู่ ศาลากลางจงั หวดั พิษณโุ ลก ถนนเทพารักษ์ อาเภอเมือง จงั หวดั พิษณุโลก 65000 – โทร 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117 11.12 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว จังหวัดยะลา – ที่อยู่ ศนู ย์อานวยการบริหารจงั หวดั ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสขุ ยางค์ อาเภอเมือง จงั หวดั ยะลา 95000 -หมายเลขโทรศพั ท์073-274-526,073-274-036,073-274-037โทรสาร073-274-527 11.13 สานักงานหนังสือเดินทางช่ัวคราว ภเู ก็ต – ที่อยู่ ศาลากลางจงั หวดั ภเู ก็ต ถนนนริศร อาเภอเมือง จงั หวดั ภเู ก็ต 83000
-หมายเลขโทรศพั ท์076-222-083,076-222-080,076-222-081โทรสาร076-222-082 12.เม่ือได้รับหนังสือเดินทาง(Passport)แล้วจึงย่ืนเร่ืองเพ่อืขออรับการตรวจลงตราหนังสือ เดนิทาง(วีซ่า) การขอหนงัสือนาวีซา่ เพื่อเป็นอานวยความสะดวกและรวดเร็วการติดตอ่ประสานงานกบัส่วนศาสนวิเทศสานกัเลขาธิการ มหาเถรสมาคม ในการขอหนงั สือนาวีซา่ เพื่อขอรับการตรวจลงตราหนงั สือเดินทาง ณ สถานเอกอคั รราชทตู ตา่งประเทศประจาประเทศไทยโปรดสง่สาเนาหนงัสือเดินทางหน้าแรกที่มีรายชื่อและหมายเลขหนงัสือ เดนิ ทาง พร้อมแจ้งมติ มส. หรือ ศ.ต.ภ. สถานที่พานกั ในตา่ งประเทศ (ภาษาองั กฤษ) และหมายเลขโทรศพั ท์ผู้ ที่สามารถตดิตอ่ได้ไปยงัหมายเลขโทรสารสว่นศาสนวิเทศ024414548(อตัโนมตั)ิหรือE-mail: chai2kp@yahoo.comและมาขอรับเอกสารหนงัสือนาวีซา่ได้ภายในชว่งบา่ยหรือวนัถดัไป หมายเหตุ.-การจดัทาแบบเอกสารเพื่อขออนญุาตเดินทางไปตา่งประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร ขอให้จดัทา3ชดุ ดงันี้ 1.สาเนาไว้ที่วดั เพื่อเป็นหลกั ฐาน จานวน 1 ชดุ 2.ถวายเจ้าคณะภาค เพื่อเป็นหลกั ฐาน จานวน 1 ชดุ 3.นาสง่ สานกังานศ.ต.ภ.จานวน1ชดุ สรุปขัน้ ตอนในการขออนุญาตเดนิ ทางไปต่างประเทศประเภทข.(ไปเป็นการส่วนบุคคล) 1.ซือ้ แบบคาขออนญุ าตการไปตา่ งประเทศ ณ โรงพิมพ์สานกั งานพระพทุ ธศาสนาแหง่ ชาติ โทร.02-223- 3351, 02-223-5548 2.ขออนญุาตตามลาดบัเริ่มจากเจ้าอาวาส–>เจ้าคณะตาบล–>เจ้าคณะอาเภอ–>เจ้าคณะจงัหวดั–> เจ้าคณะภาค 3.ยืนแบบคาขออนญุ าตการไปตา่ งประเทศ ณ สานกั งาน ศ.ต.ภ. วดั สงั เวชวิศยาราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ โทร.02-282-2452, โทรสาร 02-282-2453 4.คณะกรรมการศนูย์ควบคมุการไปตา่งประเทศสาหรับพระภิกษุสามเณร(ศ.ต.ภ.)ประชมุคณะ กรรมการฯ เพื่อพิจารณาอนญุ าต ทกุ วนั ที่ 1 และวนั ที่ 15 ของทกุ เดือน 5.สานกังานพระพทุธศาสนาแหง่ชาติ(โทร.02-441-4548)แจ้งกรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศ และประกาศผลการอนญุาตทางอินเตอร์เน็ต
http://www.sortorpor.org และ http://www.onab.go.th 5.1กรมการกงสลุ กระทรวงการตา่งประเทศออกหนงัสือเดนิทางถวายพระภิกษุสามเณร 5.2สถานเอกอคัรราชทตูตา่งประเทศประจาประเทศไทยประทบัตราวีซา่หนงัสือเดนิทาง สาเหตทุี่ทาให้ไมไ่ด้รับอนญุาตเทา่ที่พบบอ่ยมีดงันี้ -ขาดรูปถ่ายสง่ สนง.พทุธฯ – ขาดสาเนาทะเบียนบ้าน -ขาดสาเนาหนงัสือสทุธิ – ขาดสาเนาหนงั สือสทุ ธิ และ สาเนาทะเบียนบ้าน -ขาดหนงัสือสาเนาeligibilityหรือProfessionaladmissionletterพร้อมกบัแปลเป็นภาษาไทยและลง รายมือ รับรองการแปล – ขาดเอกสารประกอบการพิจารณาตามระเบียบข้อ 4 -ชื่อที่หนงัสือสทุธิมีการลบแก้ไข -ชื่อ-นามสกลุที่แบบขออนญุาตกบัหนงัสือสทุธิและสาเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกนั -ชื่อวดัที่แบบขออนญุาตกบัหนงัสือทธิไมต่รงกนั -ชื่อวดัที่แบบขออนญุาตไม่ตรงกบัหน้ารับเข้าสงักดัวดั -ชื่อวดัที่หนงัสือสทุธิไมต่รงกบัตราตงั้เจ้าอาวาส - ใช้แบบขออนญุ าตแบบเก่าที่คณะกรรมการยกเลิกไปแล้ว (ซงึ่ ไมม่ ีการลงเลขประจาตวั ประชาชน 13 หลกั ) -พ้นกาหนดการเดนิ ทาง -สาเนาหนงัสือสทุธิหน้าย้ายและรับเข้าไมเ่รียบร้อยมีรอยลบ – หนงั สือนิมนต์ ใช้ตราประทบั ไมไ่ ด้ลงนามด้วยลายมือจริง -หนงัสือสทุธิขาดหน้าอปุสมบทสงักดัวดัสบัสน -หนงัสือสทุธิขาดหน้าสงักดัวดั -หนงัสือสทุธิขาดหน้ารับเข้าสงักดัวดั
-หนงัสือสทุธิขาดหน้าอปุสมบท -หนงัสือสทุธิหน้าสงักดัวดัไมไ่ด้ประทบัตรา – หน้าสถานะเดมิ ถ่ายเอกสารไมค่ รบ – เอกสารประกอบการพิจารณา ข้ามปี – เอกสารสบั สน -เอกสารสบัสนสงักดัอยู่ภาค6แตใ่ห้เจ้าคณะภาค15ลงนาม(เป็นเพียงกรณีสมมมติเทา่นนั้) ดงันนั้ จงึขอให้ผ้ทูี่มีความประสงค์จะขออนญุ าตเดนิทางไปตา่งประเทศโปรดตรวจดเูอกสารให้ครบถ้วน สมบรู ณ์ก่อนยื่นเรื่อง เพื่อความสะดวกและจะได้ไมผ่ ิดหวงั และไมเ่ สียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน์ กรณีท่หี นังสือเดินทางหมดในอินเดีย กรณีที่พาสปอร์ตหมดในอินเดีย ให้ทา่ นทาเหมือนกรณีทาใหมท่ กุ ประการ ก่อนหนงั สือเดนิ ทางจะหมด ประมาณ 3-6 เดือน แล้วนาหมายเลขลาดบั ที่ได้ผา่ นการพิจารณาจาก ศ.ต.ภ. โดยปริน้ ออกจากทางหน้า เว็บไซต์ ของ ศ.ต.ภ. พร้อม สาเนาทะเบียนบ้าน บตั รประชาชน (ถ้ามี) หนงั สือสทุ ธิ หนงั สือเดนิ ทางเลม่ เดมิ เงิน1,800รูปี(คา่ทาเนียนอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามกระทรวงการตา่งประเทศกาหนด)ไปยืนขอหนงัสือเดนิทาง เลม่ใหมท่ี่สถานทตูไทยหรือสถานกงสลุใหญ่ที่อยใู่กล้