การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร – วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนน

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เรื่อง วัน เวลา ที่เลือกตั้ง และวิธีการออกเสียงลงคะแนนนอกราชอาณาจักร           ...