ลงทะเบียนคนไทย

สำหรับท่านที่เคยลงทะเบียนกับสถานทูตไว้แล้ว

ถ้าท่านมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ หรือสถานศึกษา ขอให้แจ้งให้สถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสุลใหญ่ฯ ที่ท่านได้แจ้งไว้แล้วในครั้งล่าสุดทราบ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ เมื่อมีเหตุจำเป็นต่อไป

สำหรับท่านที่ไม่เคยลงทะเบียนกับสถานทูต

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ขอความร่วมมือชาวไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศอินเดียลงทะเบียนบันทึกข้อมูล เพื่อความสะดวกในการติดต่อสื่อสารแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์จากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเก็บข้อมูลของท่านไว้เป็นความลับ