คำแนะนำในกรณีฉุกเฉิน

หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน

หมายเลข +๙๑ ๙๕๙๙๓๒ ๑๔๘๔

(ติดต่อเฉพาะกรณีฉุกเฉินเท่านั้น)

แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

1. ขอบเขตการคุ้มครองและดูแลคนไทย ของ สอท. และ สกญ. ในอินเดีย

สอท. และ สกญ. ในอินเดีย มีเขตกงสุลในความรับผิดชอบเพื่อให้ความคุ้มครองและดูแลคนไทย ดังนี้

– สอท. ณ กรุงนิวเดลี : กรุงนิวเดลี รัฐชัมมูและแคชเมียร์ รัฐหิมาจัลประเทศ รัฐปัญจาบ รัฐหรยาณา รัฐราชสถาน รัฐอุตตราขัณฑ์ รัฐอุตตรประเทศ รัฐสิกขิม รัฐอัสสัม รัฐอรุณาจัลประเทศ รัฐมณีปุระ รัฐเมฆาลัย รัฐมิโซรัม รัฐนาคาแลนด์ รัฐตรีปุระ และดินแดนสหภาพ (ยกเว้นหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์)

– สกญ. ณ เมืองมุมไบ : รัฐมหาราษฎระ รัฐคุชราต รัฐมัธยประเทศ และรัฐกัว

– สกญ. ณ เมืองกัลกัตตา : รัฐพิหาร รัฐโอริสสา รัฐเบงกอลตะวันตก รัฐฌาร์ขัณฑ์ รัฐฉัตตีสครห์ และดินแดนสหภาพหมู่เกาะอันดามันและนิโคบาร์

– สกญ. ณ เมืองเจนไน : รัฐทมิฬนาฑู รัฐกรณาฏกะ รัฐอานธรประเทศ และ รัฐเกรละ

2. คนไทยในเขตกงสุลของ สอท.

จากการตรวจสอบเบื้องต้นของ สอท. เมื่อ 1 พ.ค.56 ทราบว่ามีคนไทยกลุ่มต่าง ๆ พำนักในเขตกงสุลของ สอท. ประมาณ 1,400 คน ดังนี้

ประเภท จำนวน แหล่งรวมคนไทยกลุ่มใหญ่
2.1 นักเรียนและนักศึกษา 810 คน 1) รัฐอุตตรประเทศ (ลัคเนาว์ อะลิการ์ และพาราณสี) 360 คน
2) รัฐอุตตราขัณฑ์ (เดราดูนและมัซซูรี่) 300 คน
3) รัฐหิมาจัลประเทศ (ชิมลา) 70 คน
4) รัฐปัญจาบ (จันดิการ์) 30 คน
5) กรุงนิวเดลี 50 คน
2.2 พระภิกษุ แม่ชี และผู้ปฏิบัติธรรม 65 คน – รัฐอุตตรประเทศ (วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินารา วัดไทยสารนาถ เมืองพาราณสี วัดไทยเชตวันฯ และแดนมหามงคลชัยสันติภาพโลก เมืองสาวัตถี) 60 คน
– กรุงนิวเดลี 5 คน
2.3 แรงงาน 275 คน – กรุงนิวเดลี 100 คน
– รัฐหิมาจัลประเทศ (โครงการเขื่อน Koldam เมืองบิลาสปูร์) 120 คนอื่นๆ 55 คน
2.4 อื่น ๆ
– จนท. สอท. และครอบครัว
– จนท. รัฐวิสาหกิจ และครอบครัว
– ผู้มาประจำการในองค์การระหว่างประเทศ (WHO) และครอบครัว
– นักธุรกิจ
– คนไทยที่สมรสกับต่างชาติ
250 คน 1) กรุงนิวเดลี
2) รัฐหรยาณา (กัวร์กาวน์)
3) รัฐอุตตรประเทศ (นอยด้า)

3. การประเมินความเสี่ยงภัยของพื้นที่ในเขตกงสุลของ สอท.

>>อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

3.1 แผ่นดินไหว พื้นที่ในเขตกงสุลของ สอท. ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ติดกับแนวเทือกเขาหิมาลัย ซึ่งอยู่ในโซนที่มีความเสี่ยงต่อภัยแผ่นดินไหวมากกว่าในภูมิภาคอื่นของอินเดีย

3.2 อุทกภัย พื้นที่ในเขตกงสุลของ สอท. ที่มีคนไทยส่วนใหญ่อาศัยอยู่ ไม่เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงภัยต่อการเกิดอุทกภัย สรุปได้ว่า การเกิดอุทกภัยมีความเสี่ยง ระดับต่ำ แต่บางพื้นที่ในเขตกงสุล เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำ โดยเฉพาะรัฐอุตตรขัณฑ์และรัฐอัสสัม เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย และที่ราบสูงใกล้ชายแดนจีน โดยเฉพาะรัฐมิโซรัมและรัฐเมฆาลัย เสี่ยงต่อการเกิดพายุ

3.3 โรคระบาด พื้นที่ในเขตกงสุลของ สอท. มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ เช่น อหิวาตกโรค ไข้หวัด มาเลเรีย เป็นต้น เนื่องจากระบบสาธารณสุขของอินเดียอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่ามาตรฐาน ประกอบกับการมีประชากรมากและอยู่กันอย่างแออัด

3.4 ภัยจากการก่อการร้าย/ความขัดแย้งในประเทศ อินเดียประสบปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศอันมีสาเหตุมาจากความแตกต่างด้านเผ่าพันธุ์ ชนชั้นวรรณะ และศาสนา รวมทั้งปัญหาการแบ่งแยกดินแดน จนนำไปสู่การก่อการร้ายในรูปแบบต่าง ๆ

3.5 พื้นที่เสี่ยงภัย ในเขตกงสุลของ สอท. ที่ผ่านมาเคยเกิดเหตุก่อการร้าย

3.6 ความเสี่ยงภัยจากสารกัมมันตรังสี อินเดียเป็นประเทศใหญ่ซึ่งมีประชากรกว่า 1,200 ล้านคน และจำนวนประชากรยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ภาคการผลิตและอุตสาหกรรมของอินเดียจึงต้องขยายตัวอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับกับความต้องการเครื่องอุปโภคบริโภคของประชากร

4. การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ประสบภัย (ในกรณีที่ไม่จำเป็นต้องอพยพคนไทย)
>> อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

5. การให้ความช่วยเหลือคนไทย (ในกรณีต้องอพยพคนไทย)
>> อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

6. งบประมาณ การประมาณการค่าใช้จ่ายในการอพยพคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย นั้น มีปัจจัย หลายประการ ที่อาจทำให้งบประมาณสูงขึ้นหรือต่ำลง ขึ้นอยู่กับจำนวนคน ระยะเวลาที่ต้องรอผู้อพยพ ที่พัก และพาหนะในการอพยพ ในเบื้องต้น สอท. ได้ประมาณการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการอพยพคนไทยกลับประเทศไทย โดยเครื่องบินโดยสารของบริษัทการบินไทย
>> อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

7. ข้อมูลเที่ยวบินตรงระหว่างกรุงนิวเดลี – กรุงเทพฯ ในแต่ละวัน
>> อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

8. เครือข่ายคนไทยที่ใช้ในการประสานงานและแจ้งข่าว
>> อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

9. จุดนัดพบ/จุดรวมพลในพื้นที่เขตอาณา สอท.
>> อ่านรายละเอียดได้ที่ แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
ปรับปรุงเมื่อ 8 มิถุนายน 2556
สอท. ณ กรุงนิวเดลี

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

– แผนอพยพคนไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
– การมอบหมายภารกิจหน่วยงานสำหรับแผนการอพยพคนไทย ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
– ผนวก ศูนย์ปฏิบัติการอพยพคนไทย