แบบฟอร์มต่างๆ

ลำดับ

ประเภทของเอกสาร

ลิงค์ดาวน์โหลด

1 คำร้องขอรับรองเอกสาร คำร้องขอรับรองเอกสาร
2 สูติบัตร ท.ร. 1 ตอน 1
ท.ร. 19 ตอน 1
ท.ร. 19 ตอน 4 
3 มรณบัตร ท.ร. 4 ตอน 1
ท.ร. 20 ตอน 1
4 หนังสือสำคัญการจัดตั้งนามสกุล แบบ ช. 2
5 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อ แบบ ช. 3
6 หนังสือสำคัญการเปลี่ยนนามสกุล แบบ ช. 4
7 บัตรประจำตัวประชาชน แบบที่ 1
แบบที่ 2
แบบที่ 3
 8 คำขอมีบัตรประจำตัวประชาชน ต่ออายุบัตร หรือทำบัตรใหม่ บ. ป. 2
 9 ทะเบียนบ้าน ท.ร. 14 แบบที่ 1
แบบที่ 2 
 10 สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับเจ้าบ้าน) ท.ร 14
 11 แบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร ท.ร. 14/1
ทร. 14/2
 12 ทะเบียนสมรส คร. 2 แบบที่ 1
คร. 2 แบบที่ 2
13 ใบสำคัญการสมรส คร. 3
14 ทะเบียนหย่า คร. 6
15 ใบสำคัญการหย่า คร. 7
16 ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร. 22
17 ทะเบียนการรับรองบุตรบุญธรรม คร. 14
18  หนังสือรับรอง หนังสือรับรองความเป็นบุคคลเดียวกัน
หนังสือรับรองสถานที่เกิด
หนังสือรับรองความเป็นโสด
หนังสือรับรองความเป็นโสดจากการหย่า
หนังสือรับรองการปกครองบุตร
19 หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ
 20 ใบแจ้งความ ใบแจ้งความ