passport - thaiemb

หนังสือเดินทาง

การขอทำหนังสือเดินทางไทย (E-Passport)

1. ท่านจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ที่หมายเลขโทรศัพท์ (+91 11) 4977 4100

2. การทำ E-passport ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น

3. ค่าธรรมเนียม 2,000 รูปี

4. นำเอกสารที่จำเป็นมาด้วย (อ่านต่อด้านล่าง)

5. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ) บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันรับคำร้อง

กรณีบิดามารดา คนใดคนหนึ่ง หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมได้
– สำหรับผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้ จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจและหนังสือให้ความยินยอม
– สำหรับผู้เยาว์ที่อายุมากว่า 15 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี ผู้ปกครองที่ไม่สามารถมาได้จะต้องทำหนังสือให้ความยินยอม

กรณีบิดาหรือมารดา หรือทั้งสอง ไม่สามารถมาลงนามให ้ความยินยอมได ้
ให้บุคคลที่ไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมฯ ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำหนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอ สำนักงานเขตหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น หรือจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ไทย กรณีที่บิดาหรือมารดาอยู่ในต่างประเทศ

กรณีผู้เยาว์ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี บริบูรณ์ที่บิดาและมารดาไม่สามารถมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได ้
ให้ทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่น (ที่บรรลุนิติภาวะอายุ20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) เป็นผู้พาผู้เยาว์มายื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเพิ่มเติมจากหนังสือยินยอมข้างต้น พร้อมบัตรประชาชนผู้รับมอบ
อำนาจ

6. หนังสือเดินทางเล่มใหม่จะถูกผลิตในประเทศไทย แล้วส่งมาที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 2-3 สัปดาห์ นับจากวันยื่นคำร้อง ดังนั้นผู้ร้องที่จำเป็นต้องเดินทางด้วยหนังสือเดินทางเล่มใหม่ควรวางแผนการเดินทางให้สอดคล้องกับเงื่อนไขดังกล่าว

7. การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม

ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการ สมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎรก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูต

เอกสารที่จำเป็น

1. บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (หากมี) จำนวน 1 ชุด

2. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาทะเบียนสมรสของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
6) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาหน้าบัตรประชาชนของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

3. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และ บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาใบปกครองบุตร หรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด (หากบิดามารดาเป็นชาวต่างชาติ)
6) สำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือ ทะเบียนบ้านของมารดา จำนวน 1
7) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด

4. บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี และบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

1) หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
2) บัตรประชาชน
3) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
4) สำเนาสูติบัตรไทย จำนวน 1 ชุด
5) สำเนาใบหย่าของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด
6) สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 หรือ บันทึกการหย่าที่ระบุผู้มีอำนาจในการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
7) สำเนาหน้าบัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้ปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด
8) สำเนาหน้าหนังสือเดินทางของบิดามารดา จำนวน 1 ชุด