งานทะเบียนครอบครัว (ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า)

การจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า

  • คู่สมรสมาติดต่อด้วยตนเอง
  • เอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางของคู่สมรส กรณีการจดทะเบียนหย่า จะต้องนำทะเบียนสมรสที่มีอยู่มาแสดงด้วย
  • กรณีสมรสในอินเดีย ควรนำหลักฐานการจัดพิธีแต่งงาน (ตามศาสนา) มาแสดงด้วย และหากเป็นไปได้ควรพาพยานซึ่งรับรู้การสมรสมาลงชื่อยืนยันในทะเบียนสมรสด้วย จำนวน 2 คน
  • แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า ต้องมาทำที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น