งานทะเบียนราษฎร (สูติบัตร / มรณบัตร)

การจดทะเบียนคนเกิด

  • เด็กที่เกิดในอินเดียและอยู่ในข่ายที่จะได้สัญชาติไทย จะต้องมีสูติบัตรจากทางการท้องถิ่นมาแสดง  โดยสูติบัตรท้องถิ่นควรที่จะได้รับการรับรองเอกสารจากกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย (Ministry of External Affairs) มาแล้ว
  • เอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชนบิดา-มารดา  หนังสือเดินทางบิดา-มารดา  ทะเบียนบ้านบิดาหรือมารดา (บ้านที่จะเพิ่มชื่อเด็ก)
  • ค่าธรรมเนียม 150 รูปี
  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอสูติบัตร

การจดทะเบียนคนตาย

  • จะต้องมีมรณบัตรจากทางการท้องถิ่นมาแสดง
  • เอกสารประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และทะเบียนบ้านของผู้เสียชีวิต  รวมทั้งบัตรประชาชนของผู้แจ้งการเสียชีวิต
  • ค่าธรรมเนียม 150 รูปี
  • ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำร้องขอมรณบัตร