ศึกษาต่อที่อินเดีย ระดับประถม-มัธยม

“ก่อน” เดินทางมาอินเดีย ต้องทำอะไรบ้าง

เตรียมเอกสารที่ใช้ในการเดินทางมาสมัครเรียน

– หนังสือเดินทาง
– Transcript
– Transfer Certificate
– Medical Certificate
– Birth Certificate
– รูปถ่ายหน้าตรง
– บัตรประจำตัวประชาชน
– สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– รายการบัญชีธนาคาร ของผู้ปกครอง หรือ ผู้อุปการะ

ข้อแนะนำ

1. ฉีดวัคซีนต่างๆ มาให้ครบถ้วน เพื่อความปลอดภัย
2. ตรวจสอบวิธีการสมัครเรียนของแต่ละสถาบัน เช่น จ าเป็ นต้องเดินทางมาสอบกับทางโรงเรียนก่อน
การสมัครหรือไม่ หรือเพียงส่งผลคะแนนเทอม/ปี การศึกษาปัจจุบันให้ทางโรงเรียนทราบ
โดยอาจจะติดต่อสอบถามทาง email หรือโทรศัพท์ติดต่อทางโรงเรียนโดยตรง
3. ตรวจสอบค่าใช้จ่ายค่าเทอม และขั ้นตอนการโอนเงินช าระค่าเทอม
4. เมื่อโรงเรียนตอบรับแล้วจะได้รับหนังสือตอบรับ หรือที่เรียกว่า Bonafide Letter โดยหนังสือตอบ
รับนี ้ใช้ยืนยันการสมัครเรียน และเป็ นเอกสารส าคัญในการท าวิซ่า
“หลัง” จากถึงอินเดียแล้ว ต้องท าอะไรบ้าง

การลงทะเบียนกับสำนักงาน FRO

โดยทั่วไปชาวต่างชาติที่จะเข้ามาพำนักในอินเดียเกินกว่า 6 เดือน ต้องไปรายงานตัวกับสำนักงาน
ตรวจคนเข้าเมือง (FRO: Foreigner’s Registration Office) ภายใน 14 วันหลังจากเข้าประเทศอินเดีย เพื่อรับเอกสารที่เรียกว่า RP หรือ Residential Permit ทั้งนี้ สำนักงาน FRO ตั้งอยู่ประจำเมืองใหญ่ๆ ทั่วประเทศอินเดีย ทำหน้าที่ดูแลการเข้ามาอาศัยในอินเดียของชาวต่างชาติ เช่น การลงทะเบียนเข้า/ออกเมือง และการขอต่ออายุวีซ่า เป็ นต้น ทั้งนี้ ชาวต่างชาติที่เข้ามาในอินเดียจะต้องกรอกแบบฟอร์มใบลงทะเบียนออนไลน์ที่เว็บไซต์ของ FRO (http://indianfrro.gov.in) แล้วแนบด้วยเอกสารสำคัญตามแต่กรณี ดังนี้

เอกสารที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนกับ FRO

1. แบบฟอร์มการลงทะเบียนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว
2. จดหมายถึง FRO ในกรณีที่แจ้งขึ้นทะเบียนช้าหรืออยู่เกินกว่าที่กำหนด
3. สำเนาหนังสือตัวจริง พร้อมตัวสำเนา
4. สำเนาวีซ่า
5. สำเนาหนังสือเดินทางในหน้าที่มีการประทับตราวันที่เข้าประเทศอินเดีย
6. Address Proof หรือเอกสารยืนยันที่อยู่ในอินเดียอย่างชัดเจน สำหรับนักเรียนที่อยู่หอพักของโรงเรียน ทางโรงเรียนจะต้องเป็นคนออกเอกสารนี้ แต่เช่าบ้านพักอาศัยอยู่เองควรติดต่อทำสัญญาเช่า หรือ House Agreement ซึ่งสามารถใช้เป็น Address Proof ได้เช่นกัน
7. เอกสาร Bonafide Certificate ตัวจริงซึ่งตอนนี้ได้มีการบังคับใช้ทั่วอินเดีย รวมทั้งการบังคับให้มาโรงเรียนลงทะเบียนกับทาง FRO โดยการลงทะเบียนนี ้ทางโรงเรียนจะได้รหัสที่เรียกว่า FSIS CODE ซึ่งต้องระบุไว้ที่เอกสาร Bonafide Certificate ด้วย
8. ใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียน หรือส าเนาใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียนออกให้
9. รูปถ่าย

* โดยส่วนใหญ่แล้ว 90% ของนักเรียนที่มาเรียนในระดับประถม, มัธยม มักจะพักอาศัยในหอพักของโรงเรียน

การย้ายโรงเรียนระหว่างรัฐ

– การย้ายหรือเปลี่ยนที่เรียนโดยการย้ายข้ามรัฐนั้น นักเรียนควรได้รับหนังสือตอบกลับ หรือ
Bonafide Certificate จากสถานศึกษาที่ใหม่รวมทั้งจดหมายจากสถานศึกษาที่เก่าซึ่งเรียกว่า
NOC Letter หรือ NO OBJECTION LETTER
– รวบรวมเอกสารทั้งหมดไปมอบให้กับ FRO เมืองที่ได้ลงทะเบียนปัจจุบัน เพื่อดำเนินการ Transfer Residential Permit หลังจากได้ประทับตราย้ายรัฐเรียบร้อย ควรไปรายงานตัวรัฐปลายทางภายใน 14 วัน
– การย้ายสถานศึกษาแต่ละครั้งควรจะเป็ นการเรียนในระดับที่สูงกว่าเดิม มิฉะนั้น FRO อาจไม่ต่อ
อายุหรือไม่ให้ Residential Permit ครอบคลุมระยะเวลาเรียนที่ต้องการก็เป็ นได้

“หลัง” สำเร็จการศึกษา ก่อนออกจากอินเดีย ต้องทำอย่างไร

– นักเรียนควรถือเอกสาร Residential Permit ตัวจริงทุกครั้งเมื่อมีการเข้า-ออกประเทศอินเดีย
เนื่องจากImmigration ที่สนามบินจะประทับตราเข้า-ออกด้านหลังของเอกสาร Residential
Permit ทุกครั้ง
– ทางโรงเรียนต้องแจ้งวันที่นักเรียนต่างชาติเดินทางออกจากประเทศอินเดียกับทาง FRO ด้วย
ต้องขอ Exit Permit ซึ่งเป็ นเอกสารขออนุญาตออกนอกประเทศอินเดีย โดยเป็ นเอกสารที่ใช้ได้
เพียงครั ้งเดียวเท่านั ้น ตามระยะเวลาหรือวันที่ที่ระบุในตัว Exit Permit

ทำไมถึงต้องขอ Exit Permit?
1. เหมาะสำหรับการเดินทางออกนอกประเทศอินเดียในกรณีที่ไม่มีเอกสาร Resident Permit
2. เป็นการแจ้งขอออกจากประเทศแบบถูกต้องตามกฎหมาย
3. กรณีอาศัยอยู่ที่อินเดียเกินอายุของ Resident Permitแล้วต้องการออกนอกประเทศ
4. การส่งตัวผู้ต้องหา หรือ การส่งตัวคนป่วยกะทันหัน
5. วีซ่าหมดอายุแล้วไม่ต้องการต่อ หรือ ไม่สามารถต่อได้ เอกสารตัวนี้บังคับให้ทำเพื่อการ
เดินทางออกนอกประเทศ
6. กรณีอื่น ๆ

การขอExit Permit ต้องลงทะเบียน Online เพื่อกรอกใบสมัคร โดยเลือกช่อง Exit Permit ส่วนเอกสารใกล้เคียงกับการลงทะเบียนทุกอย่าง ที่เพิ่มเติมคือ
1. จดหมายชี้แจงกรณี Exit Permit
2. NOC Letter จากสถานศึกษาที่ศึกษาอยู่
3. บัตรโดยสารเครื่องบินที่จะใช้เดินทางออกนอกอินเดีย

ข้อมูลจาก เครือข่ายนักเรียนไทยในอินเดีย
กันยายน 2557