การบรรยายในหัวข้อ "Indian Heritage in Thai Civilisation, Arts and Architecture"

การบรรยายในหัวข้อ "Indian Heritage in Thai Civilisation, Arts and Architecture"

วันที่นำเข้าข้อมูล 18 พ.ย. 2565

| 28 view

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พร้อมทีมประเทศไทยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "Indian Heritage in Thai Civilisation, Arts and Architecture" โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้บรรยาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความเชื่อโยงทางศาสนาและวัฒนธรรมระหว่างไทยกับอินเดีย

การบรรยายพิเศษในครั้งนี้ จะต่อด้วยการจัดนิทรรศการแสดงวัตถุโบราณที่แสดงความเชื่อมโยงระหว่างศิลปะฮินดูและพุทธศาสนา ในเดือนธันวาคม 2565 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อฉลองครบรอบ 75 ปีกานสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ