การประชุมทีมประเทศไทยในอินเดีย ปี 2566

การประชุมทีมประเทศไทยในอินเดีย ปี 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 82 view

เมื่อวันที่ 21 - 22 สิงหาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร (ทีมประเทศไทย) ร่วมระหว่างสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองมุมไบ และสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจนไน (การประชุมทีมประเทศไทยในอินเดีย) ประจำปี 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ กรุงนิวเดลี โดยมีนางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เป็นประธาน

การประชุมแบ่งเป็นสองส่วน คือ การประชุมร่วมระหว่างทีมประเทศไทยทุกสำนักงาน และการประชุมร่วมระหว่างทีมประเทศไทยในอินเดียกับภาคเอกชน/ผู้ประกอบการไทยในอินเดีย โดยได้มีการหารือและแลกเปลี่ยนข้อมูลและมุมมองเกี่ยวกับพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของอินเดีย และข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดียในทุกมิติจากการประเมินโอกาสและปัจจัยในพื้นที่ ตลอดจนหารือแผนงานเพื่อบูรณาการการดำเนินภารกิจของหน่วยงานทีมประเทศไทยในอินเดีย เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนผลประโยชน์ของไทยในอินเดียและการมุ่งไปสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทย-อินเดีย

ในส่วนการประชุมร่วมระหว่างทีมประเทศไทยในอินเดียกับภาคเอกชน สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญผู้แทน Invest India ซึ่งเป็นหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอินเดียให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการลงทุนและทำธุรกิจของภาคเกชนไทยในอินเดีย และได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและประเมินโอกาสด้านเศรษฐกิจของไทยในอินเดีย รับฟังข้อมูลประสบการณ์การประกอบธุรกิจของภาคเอกชนไทยในอินเดียรวมทั้งโอกาสและอุปสรรค ตลอดจนประเด็นที่ภาคเอกชนประสงค์ให้ทีมประเทศไทยสนับสนุน/ผลักดันกับฝ่ายอินเดีย และเป็นโอกาสการแลกเปลี่ยนสร้างเครือข่ายระหว่างภาคเอกชนไทย ในโอกาสเดียวกันนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะผู้เข้าร่วมการประชุมไปศึกษาดูงานที่ Whizdom Club ซึ่งเป็น co-working space ใจกลางกรุงนิวเดลีของบริษัท MQDC ซึ่งเป็นการลงทุนของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ