การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สอท. ณ กรุงนิวเดลี วันที่ 30 เมษายน 2566

การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สอท. ณ กรุงนิวเดลี วันที่ 30 เมษายน 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 เม.ย. 2566

| 406 view

ประชาสัมพันธ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งแบบคูหา ในวันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 9.00 - 17.00 น. ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี (ประตู 5)

โปรดนำหลักฐานแสดงตน (1) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง) หรือ (2) หนังสือเดินทาง (ฉบับจริงซึ่งยังไม่หมดอายุ) มาแสดงด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ