งานเสวนาและนิทรรศการผ้าทอไทย เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย

งานเสวนาและนิทรรศการผ้าทอไทย เนื่องในโอกาสการฉลองครบรอบ 75 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - อินเดีย
363 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานเสวนาและนิทรรศการผ้าทอไทย ในหัวข้อ “Thailand  and India: A Journey of Friendship through Textile” โดยได้รับความร่วมมือจากสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งอินเดีย กระทรวงการต่างประเทศอินเดีย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดต่อเนื่อง ณ พิพิธภัณฑ์ Bharat Kala Bhavan เมืองพาราณสี ศูนย์วัฒนธรรม Rabindranath Tagore Center เมืองกัลกัตตา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ตามลำดับ ระหว่างวันที่ 20 – 29 มิถุนายน 2565 

ในการจัดงานครั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.วุฒิไกร ศิริผล อาจารย์ประจำภาควิชาสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณวิชระวิชญ์ อัครสันติสุข นักออกแบบเจ้าของแบรนด์ WISHARAWISH เป็นวิทยากรเสวนาร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิฝ่ายอินเดีย ซึ่งมีทั้งนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าทอ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับมรดกร่วมทางวัฒนธรรมระหว่างไทย – อินเดีย ในด้านผ้าทอที่สืบสานมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 สถานการณ์และกระแสการทอผ้าไทยภายหลังโควิด – 19 และประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนงานสิ่งทอผ่านระบบทางไกลของสถาบันการศึกษาของไทย โดยมีการจัดนิทรรศการผ้าทอไทยด้วยเทคนิค ลวดลาย และรูปแบบทั้งแบบดั้งเดิมและร่วมสมัย และจัดกิจกรรมประดิษฐ์เข็มกลัดดอกไม้ที่ทำจากผ้าไหมมัดหมี่ของไทยด้วยตนเองให้แก่ผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย โดยได้รับความสนใจจากผู้ที่อยู่ในแวดวงด้านวัฒนธรรมและ   การออกแบบ เข้าร่วมกิจกรรมในแต่ละเมือง และมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ

ในการจัดงานเพื่อเป็นการส่งท้ายกิจกรรมครั้งนี้  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานเสวนาและนิทรรศการผ้าทอไทยที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันที่ 29 มิถุนายน 2565  ให้แก่คณะทูตานุทูตต่างประเทศในกรุง
นิวเดลี บุคคลระดับสูงในภาครัฐและองค์กรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ/ศิลปินในแวดวงศิลปะและผ้าทอ โดยได้รับเกียรติจากนาง Meenakashi Lekhi รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงวัฒนธรรมอินเดีย ร่วมเป็นแขกเกียรติยศและกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทย-อินเดียที่มีรากฐานจากวัฒนธรรม และพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ต่อการส่งเสริมและฟื้นฟูผ้าไหมทอมือในประเทศไทย

การจัดเสวนาและนิทรรศการผ้าทอไทยนี้นับเป็นกิจกรรมแรกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นร่วมกับฝ่ายอินเดียในโอกาสการฉลองครบรอบ 75 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย – อินเดีย ซึ่งตรงกับการเฉลิมฉลอง 75 ปีของการประกาศเอกราชของสาธารณรัฐอินเดีย หรือ Azadi Ka Amrit Mahotsav

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ