รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 11 พ.ย. 2567

รัฐบาลไทยขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวัน ตั้งแต่วันที่ 11 พ.ค. - 11 พ.ย. 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 พ.ค. 2567

| 131 view

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ รัฐบาลไทยเห็นชอบการต่ออายุมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางอินเดียและไต้หวัน ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ให้อยู่ในราชอาณาจักรได้ไม่เกิน ๓๐ วัน ต่อเนื่องจากมาตรการระหว่างวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ โดยการต่ออายุมาตรการดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ พฤษภาคม - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยมุ่งอำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวอินเดียและไต้หวันในการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงเวลาดังกล่าว

เอกสารประกอบ

Press_Release_(TH)_TR_visa_exemption_extension-May_2024.pdf