คณะนาฏศิลป์ไทยเข้าร่วมงานเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประเทศอินเดีย

คณะนาฏศิลป์ไทยเข้าร่วมงานเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประเทศอินเดีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 ต.ค. 2565

| 33 view

คณะนาฏศิลป์ไทยได้เข้าร่วมการแสดงโขนในเทศกาลรามายณะนานาชาติ ครั้งที่ 6 ที่ประเทศอินเดีย ระหว่างวันที่ 18 - 28 ตุลาคม 2565 โดยได้เดินทางไปแสดงที่เมืองโภปาล กรุงนิวเดลี เมืองอโยธยา และรัฐคุชราต ตามคำเชิญของรัฐบาลอินเดีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับความกรุณาจาก ดร.อนุชา ทีรคานนท์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดส่งคณะนาฏศิลป์เข้าร่วมแสดงในเทศกาลดังกล่าวในชื่อตอน “นางสำมนักขาก่อศึก”

ทั้งนี้ ในโอกาสพิธีเปิดเทศกาลรามายณะฯ ที่กรุงนิวเดลี นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าร่วมชมการแสดงและให้กำลังใจแก่คณะนาฏศิลป์ไทย ซึ่งจัดขึ้นที่ Kamani Auditorium เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 อีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอขอบคุณ ดร.อนุชา ทีรคานนท์ และคณะนาฏศิลป์จากประเทศไทย ที่มีส่วนช่วยเผยแพร่วัฒนธรรมไทยผ่านการแสดงรามเกียรติ์ในครั้งนี้ และขอขอบคุณ สายการบิน Air Vistara และ Spice Jet ที่ให้การสนับสนุนบัตรโดยสารเครื่องบินในเส้นทางกรุงเทพฯ - นิวเดลี - กรุงเทพฯ แก่คณะนาฏศิลป์ไทยเพื่อเข้าร่วมเทศกาลดังกล่าว

เทศกาลรามายณะนานาชาติจัดโดยสภาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแห่งอินเดีย โดยมีคณะนาฏศิลป์จากนานาประเทศเข้าร่วม อาทิ ศรีลังกา ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ตรินิแดดและโตเบโก และฟิจิ 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ