การจัดงานเลี้ยงรับรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

การจัดงานเลี้ยงรับรอบเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ธ.ค. 2566

| 306 view

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้จัดงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ณ สถานเอกอัครรราชทูตฯ โดยนาย Rajkumar Ranjan Singh รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงศึกษาของอินเดีย ได้เป็นผู้แทนรัฐบาลอินเดียเข้าร่วมในฐานะแขกเกียรติยศ และมีคณะทูตานุทูต ภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ องค์กรอิสระในอินเดีย รวมถึงชาวไทยในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมงานกว่า 450 คน

ในโอกาสนี้ น.ส. ภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ได้กล่าวสุนทรพจน์ย้ำถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม 2566 พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีต่อการพัฒนาในประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและโดยองค์การสหประชาชาติผ่านหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนรวมทั้งพระอัจฉริยภาพในด้านการบริหารจัดการดิน และได้รับการสืบสาน สานต่อ และต่อยอดโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลปัจจุบัน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและอินเดียที่มีความแนบแน่นมาช้านานด้วยความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมและศาสนาสู่ปัจจุบันที่มีพัฒนาการก้าวหน้าขยายในทุกด้านและทุกมิติเพื่อไปสู่การเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทั้งในกรอบทวิภาคีและความร่วมมือระดับภูมิภาค และนาย Rajkumar Ranjan Singh กล่าวสุนทรพจน์ชื่นชมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและขยายตัวมากขึ้นระหว่างไทยกับอินเดียภายใต้นโยบาย Look West policy ของไทยและ Act East Policy ของอินเดีย ทั้งการเมือง การทหาร ความมั่นคง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการศึกษา รวมทั้งบทบาทของไทยและอินเดียในกรอบความร่วมมือภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น BIMSTEC MGC IORA ซึ่งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับอินเดียในภูมิภาค

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ