เอกอัครราชทูตฯ เยือนรัฐเกรละ

เอกอัครราชทูตฯ เยือนรัฐเกรละ

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ย. 2566

| 272 view

เมื่อวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2566 นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้เดินทางเยือนเมืองติรุวนันตปุรัม เมืองหลวงของรัฐเกรละ และเมืองโคชิน ซึ่งเป็นเมืองท่าที่สำคัญทางเศรษฐกิจของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในระดับรัฐในทุกมิติ และแสวงหาลู่ทางและโอกาสทางการค้าการลงทุนให้กับไทย โดยในช่วงการเยือน ได้มีกำหนดการสำคัญ ประกอบด้วย
(1) การเยี่ยมคารวะนาย Pinarayi Vijayan มุขมนตรีแห่งรัฐเกรละ และหารือเพื่อเพิ่มพูนคววามร่วมมือระหว่างไทยกับรัฐเกรละในทุกมิติ อาทิ ในด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างกัน โดยมุขมนตรีฯ ได้เล็งเห็นว่าไทยมีศักยภาพในการดึงดูดนักลงทุนจากต่างชาติเพื่อมาลงทุนยังไทย และประสงค์แลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันเป็นเลิศในเรื่องดังกล่าว และในส่วนของไทยประสงค์ที่จะดึงดูดบริษัทที่มีศักยภาพของรัฐเกรละเพื่อขยายการลงทุนไปยังไทย นอกจากนี้ ยังได้หารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้อันเป็นเลิศด้านการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยว อายุรเวทและการแพทย์พื้นบ้านของอินเดีย และการส่งเสริมธุรกิจ Startup ซึ่งไทยควรนำไปเป็นแบบอย่างด้วย
(2) การศึกษาดูงานกับสถาบันอายุรเวท Susrutha และโรงพยาบาล Panchakarma ซึ่งเป็นหนึ่งในสถาบันอายุรเวทแบบครบวงจรของรัฐเกรละ ดูแลผู้ป่วยทั้งแบบแพทย์แผนปัจจุบันและแผนอายุรเวทควบคู่กันไป อีกทั้งยังมีสถานที่พักฟื้นระยะยาวบริการ ซ่งจะแพทย์คอยตรวจเช็คเฝ้าดูอาการและเจ้าหน้าที่ประกอบอาหารตามแบบฉบับอายุรเวทที่เข้ากันกับสภาวะการเจ็บป่วยของผู้ป่วยแต่ละรายด้วย
(3) การศึกษาดูงานที่รีสอร์ทอายุรเวท Somatheeram ซึ่งเป็นรีสอร์ทที่เปิดบริการสำหรับรักษาตัวแบบอายุรเวทแห่งแรกในอินเดีย
(4) การศึกษาดูงานที่ Kerala Startup Mission ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ก่อตั้งโดยรัฐบาลรัฐเกรละ เพื่อให้การสนับสนุนบริษัท Startup ที่เกิดขึ้นในรัฐ โดยเฉพาะบริษัทที่ขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมและสามารถผลิตสินค้าที่ช่วยแก้ไขปัญหาที่สังคมอินเดียเผชิญอยู่ได้
(5) การพบปะกับผู้นำภาคธุรกิจของรัฐเกรละที่เมืองโคชิน จัดโดยสมาพันธุ์อุตสาหกรรมอินเดีย โดยได้หารือแนวทางการเพิ่มพูนการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้ฝ่ายโคชินได้รับทราบถึงศักยภาพของสินค้าไทย และประสงค์ให้ภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนรัฐเกรละให้มากขึ้น เพื่อที่จะได้รับทราบถึงโอกาสในการเข้ามาลงทุน โดยเฉพาะในสาขาการแปรรูปอาการ บรรจุภัณฑ์สำหรับอาหาร และในอุตสาหกรรมอาหารปลา เพื่อป้อนเข้าสู่ภาคการประมงและเลี้ยงปลาของรัฐ
(6) การเข้าพบบริษัท SFO Technologies ผู้ผลิตชิ้นส่วนสินค้าประเภท IT แผงวงจรต่าง ๆ และอุปกรณ์ IT อย่างครบวงจร ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิตไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อเชิญชวนให้พิจารณาขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ EEC ของไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ