โครงการฝึกฝนทักษะการทำอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงนิวเดลีและใกล้เคียง

โครงการฝึกฝนทักษะการทำอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงนิวเดลีและใกล้เคียง

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 404 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี ได้ดำเนินโครงการฝึกฝนทักษะการทำอาหารเพื่อพัฒนาอาชีพสำหรับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงนิวเดลีและใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 12 - 13 กันยายน 2566 ณ สถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเสริมสร้างทักษะทางอาชีพเพื่อเป็นองค์ความรู้และทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่คนไทยที่อาศัยในเขตกรุงนิวเดลีและใกล้เคียง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มแม่บ้านคนไทยที่สมรสกับคนอินเดียและคนต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่ทำงานและประกอบธุรกิจในอินเดีย

กิจกรรมฝึกฝนทักษะการทำอาหารครั้งนี้ ประกอบด้วย (1) การฝึกสอนการทำขนมไทย โดยนางสรวงรัตน์ สายสุวรรณ และนายวิวัฒน์ สว่างศรี วิทยากรจากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานประจวบคีรีขันธ์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้ฝึกสอนการทำขนมไทย และ (2) การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจให้บริการอาหาร (Catering) โดยนางสาวนิสา ยิ้มทอง และนางสาวธาราทิพย์ หนูเรียงสาย เชฟอาหารไทยจากโรงแรมชั้นนำในกรุงนิวเดลี กิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจและการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกว่า 20 คน โดยนอกจากจะทำให้ผู้เข้าอบรมได้ความรู้แล้วยังเป็นโอกาสส่งเสริมความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายระหว่างคนไทยในกรุงนิวเดลีด้วยกัน

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่คนไทยในต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5H ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ในการดูแลคุ้มครอง คนไทย ได้แก่ การเสริมสร้างองค์ความรู้ (Head) การส่งเสริมทักษะอาชีพ (Hand) การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Heart) การสร้างเสริมสุขภาพ (Health) และการเสริมสร้างความสามัคคีและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในหมู่ชุมชนไทย (Harmony)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ