วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 604 view

ข้อมูลสำหรับผู้ที่ประสงค์เดินทางกลับประเทศไทย

 • ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass (http://tp.consular.go.th) อย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทาง
 • ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่
  • ผู้ที่แสดงหลักฐานการรับรองการได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
   • ต้องได้รับวัคซีนที่ประเทศไทยรับรองครบโดสอย่างน้อย 14 วัน ก่อนเดินทาง
    • เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนและเดินทางพร้อมผู้ปกครอง สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้รูปแบบเดียวกับผู้ปกครอง โดยจะต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass พร้อมกับผู้ปกครอง
    • เด็กอายุ 5 - 18 ปี ต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง
    • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (คนต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
  • ผู้ที่มิได้แสดงหลักฐานการรับรองการได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด 
   • สำหรับผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีน หรือฉีดวัคซีนไม่ครบโดส
   • หากไม่ประสงค์กักตัวต้องมีผลตรวจโควิด-19 แบบ RT-PCR อายุไม่เกิน 72 ชม. ก่อนเดินทาง และต้องแนบหลักฐานในระบบ Thailand Pass เท่านั้น หรือ
   • หากประสงค์กักตัว ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรม Alternative Quarantine (AQ) ไม่น้อยกว่า 5 คืน (ตรวจ RT-PCR จำนวน 1 ครั้ง และไม่สามารถออกจากห้องพักได้)
   • คนไทยไม่ต้องใช้ประกันสุขภาพ (คนต่างชาติต้องใช้ประกันสุขภาพวงเงินไม่ต่ำกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
 • FAQs

มาตรการตั้งแต่วันที่_1_พ.ค.-TH

 

TP_Hotline