ทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

ทะเบียนสมรสและทะเบียนหย่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 3,863 view

1. ข้อมูลทั่วไป

การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนหย่าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะกระทำได้เฉพาะการจดทะเบียนระหว่างบุคคลสัญชาติไทย หรือระหว่างบุคคลสัญชาติไทยกับต่างชาติ และเป็นการจดทะเบียนตามกฎหมายไทย

 

2. เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนสมรสมี ดังนี้

- กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนสมรส และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

- หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

- บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

- ในกรณีที่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อนและหย่าแล้ว ต้องมีสำเนาทะเบียนหย่ามาแสดงด้วย

- ในวันจดทะเบียนสมรสต้องนำพยานไปด้วย 2 คน พยานต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย

- ใบรับรองความเป็นโสดของฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ทั้งนี้ เอกสารดังกล่าวต้องได้รับการรับรองลายมือชื่อจากเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารมาก่อนทั้งจากไทยและอินเดีย

หมายเหตุ : การจดทะเบียนสมรสที่สถานเอกอัครราชทูตฯ มีผลสมบูรณ์ตามกฏหมายไทย แต่ไม่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายอินเดีย หากประสงค์จะให้การจดทะเบียนสมรสมีผลทางกฏหมายทางอินเดีย กรุณาติดต่อทางการอินเดียในแต่ละรัฐเพื่อขอทราบรายละเอียด

 

3. เอกสารประกอบคำร้องการขอจดทะเบียนหย่ามี ดังนี้

- กรอกรายละเอียดในคำร้องขอจดทะเบียนหย่า และลงชื่อทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

- ทะเบียนสมรสต้นฉบับของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้นำเอกสารดังกล่าวไปแปลและรับรองจากทางการของประเทศนั้น)

- หนังสือเดินทางที่ไม่หมดอายุของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

- บัตรประชาชนหรือทะเบียนบ้านของทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

- ในวันจดทะเบียนหย่าต้องนำพยานไปด้วย 2 คน (คนไทยหรือต่างชาติก็ได้) โดยพยานต้องนำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านไปด้วย

 

**การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถโทรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์ (91-11) 2419-7200 หรือ E- mail: [email protected]**