363 view

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

 1. การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่าง ๆ (หน่วยงานไทย) คลิกที่นี่
 2. การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานอินเดีย เอกสารจะต้องได้รับรอง (legalized/attested) จากกระทรวงการต่างประเทศอินเดียก่อน (Ministry of External Affairs) รายละเอียด Normal Attestation คลิกที่นี่
 3. ขั้นตอนการรับรองเอกสาร
  • ยื่นคำร้องที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ประตู 1 ในวันทำการ เวลา 10.30 - 11.30 น. และ 14.30 - 15.30 น.
  • ค่าธรรมเนียม 1,400 รูปีอินเดีย/ตราประทับ (เฉพาะเงินสด)
  • ระยะเวลาดำเนินการ 3 วันทำการ (รวมวันที่ยื่นเอกสาร)
 4. เอกสารที่ต้องใช้
  • แบบฟอร์มคำร้อง ดาวน์โหลดที่นี่
  • เอกสารต้นฉบับ (ที่ต้องการรับรองเอกสาร) ซึ่งประทับตราจาก Consular, Passport and Visa Division, Ministry of External Affairs ประเทศอินเดียแล้ว (ไม่ใช่แผ่นปะ Apostille เนื่องจากประเทศไทยยังไม่เป็นภาคีในอนุสัญญา Apostille) และสำเนา 1 ชุด
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ร้อง
  • สำเนาเอกสารประจำตัวของเจ้าหน้าที่ผู้ยื่นเอกสารของบริษัทตัวแทน
 5. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะรับรองลายมือชื่อของเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของ Ministry of External Affairs ประเทศอินเดียเท่านั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเนื้อหาในเอกสาร
 6. รายการเอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศคลิกที่นี่