ประกาศ

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรวม ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯรวมถึงงานดูแลรักษาอาคารที่ได้รับผลกระทบจากสัตว์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานสื่อสาร ระบบประปาและสุขาภิบาล ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบ ออท.ฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาความปลอดภัย ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

ราคากลางจัดจ้างผู้ดูแลรักษาสวนและต้นไม้ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 ก.ย. 2567)

14 ก.ย. 2566

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองลัคเนา

11 ก.ค. 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบสัมภาษณ์ตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการสารนิเทศ

20 มิ.ย. 2566

โครงการกงสุลสัญจร ณ เมืองกุสินารา รัฐอุตตรประเทศ

20 มิ.ย. 2566

รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เข้าสอบข้อเขียนตำแหน่งผู้ช่วยดำเนินการด้านสารนิเทศและวัฒนธรรม

1 มิ.ย. 2566