หนังสือเดินทาง

การขอทำหนังสือเดินทาง (e-Passport) (กรณีเล่มแรก หรือ เล่มปัจจุบันหมดอายุ)

1. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต้องนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น

 • ยื่นนัดหมายผ่านทางอีเมล์ [email protected] [email protected] (1) ระบุคำขอนัดหมายทำหนังสือเดินทาง และ (2) แนบข้อมูล/รูปภาพบัตรประจำตัวประชาชน และหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน

2. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาทำหนังสือเดินทางต้องด้วยตนเองเท่านั้น

 • กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) จะต้องมีบิดาและมารดา หรือ ผู้ปกครองมาแสดงตนด้วย

3. ค่าธรรมเนียม

 • หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี ราคา 2,500 รูปี
 • หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ราคา 4,000 รูปี

4. การขอหนังสือเดินทางใหม่ใช้เวลาประมาณ 4 ถึง 6 สัปดาห์

5. เอกสารที่ต้องเตรียม

5.1. บุคคลที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • บัตรประชาชน (ตัวจริงซึ่งยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
 • สำเนาใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อ/สกุล (หากมี)

5.2 บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี (*บิดาและมารดาจะต้องมาแสดงตนในวันที่ทำหนังสือเดินทาง*)

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน
 • บัตรประชาชน (ตัวจริงซึ่งยังไม่หมดอายุ)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สูติบัตร (ต้นฉบับหรือสำเนา)
 • สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา
 • บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (ต้นฉบับหรือสำเนา)

- กรณีที่ (1) บิดาหรือมารดา หรือ (2) ทั้งบิดาและมารดา ไม่สามารถมาแสดงตนในวันที่ทำหนังสือเดินทางได้ จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดาหรือมารดา หรือ บิดาและมารดา โดยหากบิดา/มารดาอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย สามารถติดต่อสำนักงานเขตหรืออำเภอเพื่อออกหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ (ในกรณีที่บิดา/มารดาเป็นคนไทย) หรือสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในประเทศไทย (ในกรณีที่บิดา/มารดาเป็นคนต่างชาติ)

- กรณีที่บิดา/มารดาเสียชีวิตแล้ว จะต้องมีใบมรณบัตรของบิดา/มารดา

- กรณีที่บิดา/มารดาเป็นผู้มีสิทธิปกครองบุตร จะต้องมีใบปกครองบุตร

6. การรับเล่มหนังสือเดินทาง

6.1 กรณีรับด้วยตัวเอง

 • ใบเสร็จรับเงิน (ตัวจริง)
 • บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง)

6.2 กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน

 • ใบเสร็จรับเงิน โดยกรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าของเล่มหนังสือเดินทาง หมายเลขโทรศัพท์ และลงชื่อ
  ให้ครบถ้วน (ด้านล่างของใบเสร็จรับเงิน)
 • บัตรประจำตัวประชาชน / เอกสารแสดงตน (ตัวจริง) ของผู้รับเล่มหนังสือเดินทางแทน / สูติบัตร (ผู้เยาว์)

*เจ้าหน้าที่จะติดต่อเพื่อรับเล่มหนังสือเดินทางตามข้อมูลการติดต่อที่ได้แจ้งไว้

**การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น**

ติดต่อฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี
โทรศัพท์ (91-11) 2419-7200, (91-11) 2419-7156
E- mail: [email protected] (ประเด็นกงสุลทั่วไป) / [email protected] (เฉพาะเรื่อง visa)
วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 12.30 น. และ 14.00 - 17.00 น.