มรณบัตร

มรณบัตร

29 ต.ค. 2564

เอกสารประกอบคำร้อง

- ใบมรณบัตรของทางการอินเดียซึ่งผ่านการรับรองจากทางการอินเดีย

- หนังสือเดินทางของผู้แจ้งขอมรณบัตรและผู้ถึงแก่กรรม

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนบ้านของผู้แจ้งและผู้ถึงแก่กรรม

- ใบรับรองการเผาศพหรือจัดการศพของผู้เสียชีวิต

 

**การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถโทรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์ (91-11) 2419-7200 หรือ E- mail: consular.del@gmail.com**