สูติบัตร

สูติบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 685 view

1. การขอแจ้งเกิดบุตร

- การแจ้งเกิดทั้งบุตรและผู้ปกครองจะต้องมาติดต่อด้วยตนเอง

- ผู้ปกครองที่จะขอสูติบัตรให้แก่บุตร ต้องเป็นสัญชาติไทย โดยบุตรกำเนิดที่สาธารณรัฐอินเดียและมีใบเกิดที่ออกโดยทางการอินเดียแล้วเท่านั้น และรับรองโดยทางการท้องถิ่น

หมายเหตุ : หากผู้ร้องเกิดก่อน 1 มินาคม พ.ศ. 2535 (1992) ให้ดูรายละเอียดในหัวข้อ 3.5

2. เอกสารประกอบคำร้อง

2.1 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนสมรส

- รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ

- สำเนาสูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด

- สำเนา Hospital Discharge Paper

- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้แปลและผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ประเทศนั้น)

- สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

2.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

- รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ

- สำเนาสูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด

- สำเนา Hospital Discharge Paper

- สำเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด (หากเป็นภาษาต่างชาติ ขอให้แปลและผ่านการรับรองจากสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ประเทศนั้น)

- สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

- แบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำ จะต้องมากรอกที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

- หากบุตรต้องการใช้นามสกุลตามบิดา จะต้องมีใบยินยอมให้ใช้นามสกุลจากบิดาด้วย (ฝ่ายบิดาสามารถมากรอกแบบฟอร์มยินยอมได้ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ )

- สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีไม่สามารถติดต่อกับบิดาของบุตร

2.3 กรณีบิดามารดาได้จดทะเบียนหย่าเเล้ว

- รูปถ่าย ขนาด Passport Size ของเด็ก จำนวน 1 ใบ

- สำเนาสูติบัตรที่ออกโดยทางการอินเดีย จำนวน 1 ชุด

- สำเนา Hospital Discharge Paper

- สำเนาทะเบียนหย่าของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาบันทึกการหย่าที่ระบุอำนาจการปกครองบุตร จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในประเทศไทย

- สำเนาใบปกครองบุตรหรือ ป.ค. 14 จำนวน 1 ชุด กรณีจดทะเบียนหย่าในอินเดีย

- สำเนาบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

- สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา จำนวน 1 ชุด

2.4 กรณีเด็กเกิดก่อน 1 มินาคม พ.ศ. 2535 (1992)

- กรุณานำเอกสารมาตามห้อข้อ 2.1 หรือ 2.2 หรือ 2.3

- กรุณานำสูติบัตรไปรับรองจากทางการอินเดีย

- ผู้ปกครองจะต้องมากรอกแบบฟอร์มบันทึกสอบปากคำกรณีขอสัญชาติไทยย้อนหลังที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

 

**การให้บริการด้านกงสุลเป็นไปตามการนัดหมายล่วงหน้าเท่านั้น โดยสามารถโทรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่เบอร์ (91-11) 2419-7200 หรือ E- mail: [email protected]**