เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พบปะนักศึกษาไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี พบปะนักศึกษาไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 ก.ย. 2565

| 34 view

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับนักศึกษาไทยจากวิทยาลัยดารุลอุลุม นัดวาตุ้ล อุลามาอ มหาวิทยาลัยลัคเนาว์ และมหาวิทยาลัยอาลิการ์มุสลิม รัฐอุตตรประเทศ จำนวน 21 คน ในนามสมาคมนักเรียนไทยในอินเดีย ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาท จากนั้น ได้ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนักศึกษาเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ การเรียน และกิจกรรมที่วางแผนจะจัดขึ้นต่อไป ปัจจุบัน นักศึกษาไทยในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยดังกล่าวเริ่มกลับเข้าเรียนแบบ on site ตามปกติภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ในอินเดียลดความรุนแรงลง

กระทรวงการต่างประเทศได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมของสมาคมนักศึกษาไทยในอินเดีย (ลัคเนาว์และอาลิการ์) ผ่านสถานเอกอัครราชทูตฯ เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาศักยภาพ และสร้างความสามัคคีในหมู่นักศึกษาไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ