ราคากลางจ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบ ออท.ฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)

ราคากลางจ้างผู้ดูแลงานบำรุงรักษาระบบปรับอากาศอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ และอาคารทำเนียบ ออท.ฯ (ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 ก.ย. 2566

| 630 view

เอกสารประกอบ

ดูแลเครื่องปรับอากาศ.pdf