ประกาศมาตรการการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

ประกาศมาตรการการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 29 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ค. 2567

| 136 view

เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2567 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการต่อมาตรการและแนวทางการตรวจลงตราเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ได้แก่ 

1. การให้สิทธิการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งสามารถพำนักในประเทศไทยได้ไม่เกิน 60 วัน (ผ.60) เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ และการทำงานระยะสั้น จำนวน 93 ประเทศ/ดินแดน
2. การปรับปรุงรายชื่อประเทศ/ดินแดนที่ได้รับสิทธิตรวจลงตรา ณ ช่องทางอนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival - VOA) จำนวน 31 ประเทศ/ดินแดน
3. การตรวจลงตราประเทภ Destination Thailand Visa (DTV)
ทั้งนี้ รัฐบาลจะประกาศการมีผลบังคับใช้ต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

New_Measures_as_of_29_May_2024_-_1955.pdf