วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มิ.ย. 2567

| 5,503 view

ทำเนียบข้าราชการ

LINE_ALBUM_Coronation_Day_2-5-67_240503_1        

1. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต
  H.E. Ms. Pattarat Hongtong Ambassador
2.  นายธีรภัทร มงคลนาวิน อัครราชทูต
  Mr. Thirapath Mongkolnavin Minister
3.  นางสาวกนกภรณ์ คุณวัฒน์ อัครราชทูตที่ปรึกษา
  Ms. Kanokporn Kunnawattana Minister Counsellor
4.  นายสุรพัฒน์ โพธิ์แสน อัครราชทูตที่ปรึกษา
  Mr. Surapat Phosaen Minister Counsellor
5.  นายสุขทีป รันดาเว ที่ปรึกษา
  Mr. Suktheep Randhawa Counsellor
6.  นางสาวเจริญพร รักษ์พลเมือง ที่ปรึกษา
  Ms. Charoenporn Raksapolmuang Counsellor
7.  นางสาวดวงกมล เกียรติบำรุง ที่ปรึกษา
  Ms. Duangkamon Kiatbumrung Counsellor
8.  นางสาวธัญชนก อุทัยวรรณ เลขานุการเอก
  Ms. Thanchanok Uthaiwan First Secretary
9.  นายตรียศ ศรีสุวรรณ เลขานุการเอก
  Mr. Triyod Srisuwan First Secretary
10.  นายภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์ เลขานุการโท
  Mr. Phanuwit Vejsamphan Second Secretary
11.  นางชะไมพร สายสิม เลขานุการโท
  Mrs. Chamaiporn Saisim Second Secretary

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
Office of the Defence Attache and Office of the Naval Attache
1. นาวาเอก จักริน ขาวรัตน์ ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ / รักษาการผู้ช่วยทูต   ฝ่ายทหาร
  Captain Jakarin Khowrat, RTN Defence and Naval Attache
2. พันจ่าเอก วรเมธ คีรีแลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
  CPO.3 Woramait Keerelang Technical and Administrative Officer

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
Office of the Air Attache
1. นาวาอากาศเอก มนู ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ / รองผู้ช่วยทูต   ฝ่ายทหาร
  Group Captain Manu Siriwat Air Attache
2. พันจ่าอากาศเอก เชิดชาย กุณารบ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและวิชาการ
  FS 1 Cherdchai Kunarob Technical and Administrative Officer

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
Office of Commercial Affairs
1. นางสาวสุจิรา ปานจนะ ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์
  Ms. Suchira Panchana Commercial Attache
2. นายนราธิป รักษากิจ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์
  Mr. Narathip Raksakit Asst. Commercial Attache

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวเดลี
Tourism Authority of Thailand, New Delhi Office
1. นางสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล ผู้อำนวยการ
  Mrs. Siriges-a-nong Trirattanasongpol Director
2. นายวิโรจน์ ผายเมืองฮุง รองผู้อำนวยการ
  Mr. Wirote Phaimuanghung Deputy Director