วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 พ.ค. 2566

| 2,872 view

ทำเนียบข้าราชการ

ทีมประเทศไทย1       

1. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูต
  H.E. Ms. Pattarat Hongtong Ambassador
2.  นายธีรภัทร มงคลนาวิน อัครราชทูต
  Mr. Thirapath Mongkolnavin Minister
3.  นางสาวรัชนี เอื้อไพโรจน์กิจ อัครราชทูตที่ปรึกษา
  Ms. Rutchanee Uerpairojkit Minister Counsellor
4.  นายสุรพัฒน์ โพธิ์แสน อัครราชทูตที่ปรึกษา
  Mr. Surapat Phosaen Minister Counsellor
5.  นายสุขทีป รันดาเว ที่ปรึกษา
  Mr. Suktheep Randhawa Counsellor
6.  นางสาวเจริญพร รักษ์พลเมือง ที่ปรึกษา
  Ms. Charoenporn Raksapolmuang Counsellor
7.  นายวุฒิเกียรติ ศรีทอง เลขานุการเอก
  Mr. Wuttikearti Srithong First Secretary
8.  นายชญานินญ์ ศรีวิเศษ เลขานุการเอก
  Mr. Chayanin Sriviseth First Secretary
9.  นางสาวธัญชนก อุทัยวรรณ เลขานุการเอก
  Ms. Thanchanok Uthaiwan First Secretary
10.  นายภาณุวิชญ์ เวชสัมพันธ์ เลขานุการโท
  Mr. Phanuwit Vejsamphan Second Secretary
11.  นางสาวศิริพร บุญหวัน เลขานุการโท
  Ms. Siriporn Boonwan Second Secretary

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ
Office of the Defence Attache and Office of the Naval Attache
1. นาวาเอก จักริน ขาวรัตน์ ร.น. ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ / รักษาการผู้ช่วยทูต   ฝ่ายทหาร
  Captain Jakarin Khowrat, RTN Defence and Naval Attache
2. พันจ่าเอก อนิวัฒน์ กตะศิลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ
  CPO.1 Aniwat Katasila Technical and Administrative Officer

 

สำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ
Office of the Air Attache
1. นาวาอากาศเอก มนู ศิริวัฒน์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศ / รองผู้ช่วยทูต   ฝ่ายทหาร
  Group Captain Manu Siriwat Air Attache
2. พันจ่าอากาศเอก เกรียงศักดิ์ สุรินทบูรณ์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและวิชาการ
  FS 1 Kriangsak Surinthaboon Technical and Administrative Officer

 

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
Office of Commercial Affairs
1. นางสาวสายทอง สร้อยเพชร ผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์
  Ms. Saithong Soiphet Commercial Attache
2. นายนราธิป รักษากิจ รองผู้ช่วยทูตฝ่ายพาณิชย์
  Mr. Narathip Raksakit Asst. Commercial Attache

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวเดลี
Tourism Authority of Thailand, New Delhi Office
1. นางสิริเกศอนงค์ ไตรรัตนทรงพล ผู้อำนวยการ
  Mrs. Siriges-a-nong Trirattanasongpol Director
2. นายกฤดา ศรีสมวงศ์ รองผู้อำนวยการ
  Mr. Krida Srisomwong Deputy Director