วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2565

| 1,326 view

รายนามเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐอินเดีย

1. นายถนัด คอมันตร์ 

(อัครราชทูต) 

พ.ศ. 2490

2. หลวงพินิจอักษร (วงษ์ พินิจอักษร)

(เอกอัครราชทูต)

พ.ศ. 2492 - 2495 
3. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ) พ.ศ. 2495 - 2496
4. หลวงภัทรวาที (ศุภวาร วารศิริ) พ.ศ. 2496 - 2497
5. พระพหิทธานุกร (ส่วน นวราช) พ.ศ. 2498 - 2500 
6. นายบุณย์ เจริญชัย พ.ศ. 2500 - 2502 
7. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์  พ.ศ. 2502 - 2506
8. นายจิตติ สุจริตกุล พ.ศ. 2506 - 2510
9. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร พ.ศ. 2511 - 2515 
10. นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ พ.ศ. 2515 - 2518
11. นายสุชาติ จุฑาสมิต พ.ศ. 2519 - 2523
12. นายสมบุญ โรจนกร พ.ศ. 2523 - 2524
13. นายสุเมศร ศิริมงคล พ.ศ. 2524 - 2526
14. นายพิรัฐ อิสรเสนา พ.ศ. 2526 - 2530
15. นายนิกร พรายแสงเพชร พ.ศ. 2530 - 2534 
16. นายประพจน์ นรินทรางกูร พ.ศ. 2534 - 2536
17. นายวิชัย วรรณสิน  พ.ศ. 2537 - 2541
18. นายธวัชชัย ทวีศรี พ.ศ. 2541 - 2543
19. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์ พ.ศ. 2543 - 2545
20. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์ พ.ศ. 2545 - 2551
21. นายกฤต ไกรจิตติ พ.ศ. 2552 – 2555
22. นายพิศาล มาณวพัฒน์ พ.ศ. 2554 - 2556 
23. นายชลิต มานิตยกุล พ.ศ. 2556 - 2559
24. นายชุตินทร คงศักดิ์ พ.ศ. 2560 - 2563
25. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน