2,288 view

Amb_Pattarat_Photo_(2)

 

เรียน เพื่อนพี่น้องชาวไทยในอินเดียทุกท่าน

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ปี ๒๕๖๗ ดิฉันพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา เมืองมุมไบ และเมืองเจนไน และทีมประเทศไทยในอินเดีย ขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องชาวไทยที่พำนักในสาธารณรัฐอินเดียทุกท่านในโอกาสนี้ และขอให้ท่านและครอบครัวประสบแต่ความสมบูรณ์พูนสุข มั่งคั่ง มีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวง และมีความสำเร็จในการดำเนินภารกิจให้ลุล่วงตามที่คาดหวังไว้ทุกประการตลอดปีใหม่นี้ ดิฉันและข้าราชการฯ มีความยินดีที่ได้เห็นพี่น้องคนไทยในอินเดียสามารถดำรงตนได้อย่างมีความสุข มีความมั่นคงตามอัตภาพ และมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และพร้อมที่จะสนับสนุนชุมชนคนไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นต่อ ๆ ไป

ในปี ๒๕๖๖ ความสัมพันธ์ไทย-อินเดียได้มีความก้าวหน้าในหลาย ๆ ด้านทั้งการเมือง การทหาร ความมั่นคง การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวัฒนธรรม อาทิ การเยือนอินเดียของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย ในเดือนมกราคม และการเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดียในเดือนกรกฎาคม เพื่อร่วมการประชุม BIMSTEC Foreign Ministerial Retreat การประชุมหารือระดับปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ครั้งที่ ๗ การประชุมหารือระหว่างกระทรวงกลาโหม ครั้งที่ ๕ การฝึกซ้อมระหว่างกองทัพบก กองทัพเรือและกองทัพอากาศ รวมทั้งการพบหารือทวิภาคีในระดับสูงทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี ซึ่งล้วนมีส่วนสำคัญในการเกื้อหนุนความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับอินเดียในขณะที่ การค้าทวิภาคีขยายตัวไปสู่ระดับ ๑๗.๗ พันล้านดอลลาร์สหรัฐ การลงทุนของทั้งสองฝ่ายยังคงขยายตัวต่อเนื่อง และในส่วนการท่องเที่ยว มีนักท่องเที่ยวจากอินเดียไปไทยเพิ่มขึ้นถึง ๑.๖ ล้านคน เป็นอันดับสามของนักท่องเที่ยวต่างประเทศไปไทยทั้งหมด   

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานสำคัญ ๆ เพื่อส่งเสริมโอกาสและผลประโยชน์ไทยในอินเดียอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การจัดงานส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศไทย/การท่องเที่ยวและสินค้าไทย เช่น “Namaste Thailand Festival” ณ กรุงนิวเดลี Amazing Thailand Festival ที่เมืองกัลกัตตาและมุมไบ Amazing Top Thai Brands ในเมืองหลัก ๆ รวมทั้งสนับสนุนการจัดงานเทศกาลอาหารไทยร่วมกับโรงแรมสำคัญ ๆ ในกรุงนิวเดลี กัลกัตตา เจนไน ไฮเดอราบาด เป็นต้น และงาน “Thai Street Food Fairs” รวมทั้งร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกรุงนิวเดลี และพิพิธภัณฑ์พิหาร จัดนิทรรศการ “The Indo-Siam Connect: Tracing the Indian Heritage in Thai Art and Living traditions” เพื่อแสดงมรดกและประวัติศาสตร์ร่วมของไทยและอินเดีย

ในขณะเดียวกัน เราได้ร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียนในกรุงนิวเดลีในการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน (ASEAN visibility) และการมีปฏิสัมพันธ์กับอินเดียผ่านกรอบ ASEAN- New Delhi Committee ผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ASEAN-India Bazaar และ ASEAN-India Youth Summit และการสัมมนาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งทั้งหมดมีส่วนสำคัญในการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับอินเดียให้ความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง 

นอกจากนี้ ดิฉันและทีมประเทศไทยได้มีโอกาสเดินทางไปยังรัฐสำคัญต่าง ๆ ในอินเดียเพื่อแสวงหาศักยภาพความร่วมมือไทย-อินเดียในด้านต่าง ๆ เช่น เบงกอลตะวันตก สิกขิม มหาราษฏระ และเกรละ ซึ่งทำให้เราได้เห็นโอกาสด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว ความร่วมมือด้าน Start-up และการศึกษา รวมทั้งได้ให้ความสำคัญในการสนับสนุนกิจกรรมด้านพุทธศาสนาในโอกาสสำคัญ ๆ ทั้งที่ในกรุงนิวเดลี และวัดไทยในรัฐต่าง ๆ และที่สำคัญได้จัดการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับพี่น้องคนไทยในอินเดียเมื่อเดือนเมษายน  

ปี ๒๕๖๗ ด้วยความตระหนักถึงศักยภาพมหาศาลของอินเดีย ดิฉันและทีมประเทศไทยมีความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนสานต่อความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับอินเดียให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นในทุกด้านเพื่อรักษาและเสริมสร้างผลประโยชน์ของไทยและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยตั้งเป้าหมายให้ก้าวให้ไกลกว่าความสำเร็จในปี ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยจะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังเพื่อสานต่อและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอินเดียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น รวมทั้งดูแลพี่น้องคนไทยให้ทั่วถึง

ขอขอบพระคุณการสนับสนุนจากทุกท่านในปีที่ผ่านมา และขออำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง

 

* * *

ภัทรัตน์ หงษ์ทอง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

๒๒ มกราคม ๒๕๖๗