วันที่นำเข้าข้อมูล 25 Jan 2022

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 Jun 2022

Announcement: fee for visa applications, legalisation, and consular services