วันที่นำเข้าข้อมูล 14 Sep 2022

| 3,979 view

List of Ambassadors of Thailand to India

1.ถนัด_คอมันตร์

1. นายถนัด คอมันตร์ (อัครราชทูต) 
    H.E. Mr. Thanat Khoman
  

พ.ศ. 2490 (1947)

2.หลวงพินิจอักษร

2. หลวงพินิจอักษร (วงษ์ พินิจอักษร) (เอกอัครราชทูต)
    H.E. Luang Phinit Akson

พ.ศ. 2492 - 2495 (1949 - 1952)
3.หลวงวิจิตรวาทการ 3. พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ (วิจิตร วิจิตรวาทการ)
    H.E. Vichitr Vichitr-Vadakarn
พ.ศ. 2495 - 2496 (1952 - 1953)
4.หลวงภัทรวาที

4. หลวงภัทรวาที (ศุภวาร วารศิริ)
    H.E. Luang Bhadravadi

พ.ศ. 2496 - 2497 (1953 - 1954)
5.พระพหิทธานุกร 5. พระพหิทธานุกร (ส่วน นวราช)
    Phra Bahiddhanukara
พ.ศ. 2498 - 2500 (1955 - 1957)
6.นายบุณยรักษ์_เจริญไชย 6. นายบุณย์ เจริญชัย
    H.E. Mr. Bun Charoenchai
พ.ศ. 2500 - 2502 (1957 - 1959)
ออท._สุกิจ 7. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ 
    H.E. Mr. Sukich Nimmanheminda
พ.ศ. 2502 - 2506 (1959 - 1963)
8.จิตติ_สุจริตสกุล 8. นายจิตติ สุจริตกุล
    H.E. Mr. Chitti Sucharitakul
พ.ศ. 2506 - 2510 (1963 - 1967)
9.พระวรวงศ์_พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร 9. พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเปรมบุรฉัตร
    H.H. Prince Prem Purachatra
พ.ศ. 2511 - 2515 (1968 - 1972)
10.โอวาท_สุทธิวาทนฤพุฒิ 10. นายโอวาท สุทธิวาทนฤพุฒิ
      H.E. Mr. Owart Suthiwart-Narueput
พ.ศ. 2515 - 2518 (1972 - 1975)
11.สุชาติ_จุฑาสมิต 11. นายสุชาติ จุฑาสมิต
      H.E. Mr. Suchati Chuthasamit
พ.ศ. 2519 - 2523 (1976 - 1980)
12.สมบุญ_โรจนกร 12. นายสมบุญ โรจนกร
      H.E. Mr. Somboon Rochanakorn
พ.ศ. 2523 - 2524 (1980 - 1981)
13.สุเมศร_ศิริมงคล 13. นายสุเมศร ศิริมงคล
      H.E. Mr. Sumesr Sirimongkol
พ.ศ. 2524 - 2526 (1981 - 1983)
14.พิรัฐ_อิศรเสนา_ณ_อยุธยา 14. นายพิรัฐ อิสรเสนา
      H.E. Mr. Birath Israsena
พ.ศ. 2526 - 2530 (1983 - 1987)
15.นิกร_พรายแสงเพ็ชร์ 15. นายนิกร พรายแสงเพชร
      H.E. Mr. Nikorn Praisaengpetch
พ.ศ. 2530 - 2534 (1987 - 1991) 
16.ประพจน์_นรินทรางกูร_ณ_อยุธยา 16. นายประพจน์ นรินทรางกูร
      H.E. Dr. Praphot Narinthrangura
พ.ศ. 2534 - 2536 (1991 - 1993)
17.วิชัย_วรรณสิน 17. นายวิชัย วรรณสิน 
      H.E. Mr. Vichai Vannasin
พ.ศ. 2537 - 2541 (1994 - 1998)
18.ธวัชชัย_ทวีศรี 18. นายธวัชชัย ทวีศรี
      H.E. Mr. Thawatjai Thavisri
พ.ศ. 2541 - 2543 (1998 - 2000)
19.บัณฑิต_โสตถิพลาฤทธิ์ 19. นายบัณฑิต โสตถิพลาฤทธิ์
      H.E. Mr. Bandhit Sotipalalit
พ.ศ. 2543 - 2545 (2000 - 2002)
ออท._จีรศักดิ์ 20. นายจีระศักดิ์ ธเนศนันท์
      H.E. Mr. Chirasak Thanesnant
พ.ศ. 2545 - 2551 (2002 - 2008)
21.กฤต_ไกรจิตติ 21. นายกฤต ไกรจิตติ
      H.E. Mr. Krit Kraichitti
พ.ศ. 2552 – 2554 (2009 - 2011)
22_pisan_manawapat 22. นายพิศาล มาณวพัฒน์
      H.E. Mr. Pisan Manawapat
พ.ศ. 2554 - 2556 (2011 - 2013)
23.ชลิต_มานิตยกุล 23. นายชลิต มานิตยกุล
      H.E. Mr. Chalit Manitayakul
พ.ศ. 2556 - 2559 (2013 - 2016)
24_Chutintorn 24. นายชุตินทร คงศักดิ์
      H.E. Mr. Chutinthorn Gongsakdi
พ.ศ. 2560 - 2563 (2017 - 2020)
Amb_Pattarat_Photo_(2) 25. นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง
      H.E. Ms. Pattarat Hongtong
พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน (2021 - Present)